Et stort flertall er positive til å donere hornhinnene for å redde synet til andre når de dør, men få vet at det er mulig.

En gruppe avgangsstudenter ved Avdeling for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud har gjennomført en større spørreundersøkelse om hvordan studenter ved skolen stiller seg til donasjon.

– Seks av ti sa seg villige til å donere hornhinner, mens tre av ti ikke hadde tatt stilling. Bare hver tiende student stilte seg avvisende til donasjon, sier gruppens leder Liv Mei Trang.

865 studenter svarte på undersøkelsen. Hele 66 prosent av studentene var ikke klar over at de kunne donere hornhinnene.

– Det viser hvor lav kunnskapen er om donasjon i Norge, selv blant høyskolestudenter. Men når de først blir spurt, er de fleste positive til å donere, sier optiker Liv Mei Trang.

Vanskelig situasjon

Hornhinner er den glatte, gjennomsiktige, fremre delen av øyet. Skader i hornhinnen kan føre til sterke smerter og synstap.

Tidligere ble hornhinner fra døde brukt ved transplantasjoner i Norge, uten at donoren eller pårørende ble informert. I dag må pårørende til avdøde informeres og spørres om hornhinnene kan benyttes til donasjon, eller donoren må gi beskjed til behandlende lege, noe som i praksis aldri skjer.

Siden få har hørt om hornhinnedonasjon, er det de færreste som har gjort seg opp noen mening om dette, og de har derfor heller ikke informert sine nærmeste pårørende.

– Dette betyr at pårørende kommer i en vanskelig situasjon om de blir bedt om å ta standpunkt til donasjon av avdødes hornhinner. I tillegg kan det være unødvendig vanskelig for helsepersonell å spørre om hornhinnedonasjon siden folk vet så lite om det, sier overlege Liv Drolsum ved Ullevål universitetssykehus.

Kilde: Newswire