Snøscootertur for eldre og uføre i Flåmarka har vært en tradisjon i Melhus, og den ble avbrutt da Fylkesmannen stoppet turene. Nå er loven om motorferdsel i utmark endret slik at det åpnes for rekreasjonskjøring.

Les også: Melhus kan få snøscooterløype

25 snøscootere

Flå snøscooterklubb ønsker å arrangere tur for eldre og uføre 2. april, og rådmannen anbefaler komite for teknikk og miljø å innvilge søknaden. Betingelsen skal være ifølge rådmannens forslag, at det deltar maksimalt 25 snøscootere og at det er nok snø i traseen.

- Ikke ideell

Saksbehandler Jens Granøien skriver i saksframlegget til komite for teknikk og miljø at han velger å legge fram søknaden for komiteen i stedet for å behandle den administrativt slik delegasjonsreglementet åpner for.

Han begrunner dette med at snøscooterklubben ikke defineres som en helse- og omsorgsinstitusjon eller en ideell organisasjon. Sist klubben søkte, ble søknaden avslått fordi kommunen ikke betraktet Flå snøscooterklubb som en idell organisasjon. Det vekket sterke reaksjoner hos klubben.

Les også: våget ikke å kjøre

- Kommunen uttalte da at dersom en ideell organisasjon stod som arrangør, kunne scooterklubben ta på seg kjøreoppdraget. Den muligheten benyttet ikke snøscooterklubben seg av. Flå snøscooterklubb oppfyller fortsatt ikke kravet om å være en ideell organisasjon,men rådmannen er likevel innstilt på at søknaden bør imøtekommes, skriver saksbehandleren i saksframlegget.