Dumpingen har foregått i samarbeid med grunneier Johnny Fossum. Avfallet, som ligger like ved veien, er restslam fra Norsk Kyllings renseanlegg på Støren.

Bryter vilkårene

I en rapport fra fylkesmannens miljøvernavdeling er konklusjonen at Norsk Kylling bryter vilkårene i utslippstillatelsen på tre punkter. Ett av dem er at bedriften ikke leverer slam fra renseanlegget til godkjent mottak.

Ifølge rapporten har slammet, som ikke er brutt ned, flytt utover et større område og utgjør en fare for luktplager og forurensing av vassdrag. Det påpekes også at mottaker av slammet ikke er godkjent av Mattilsynet.

Regelbrudd

- Slammet er organisk og ikke miljøskadelig, men det er spredd for dårlig, og Norsk Kylling har gått utenfor reglene. De skal varsle både kommunen og Mattilsynet, og deretter kan de søke om å dumpe slammet på denne måten, sier Tore Haugen hos fylkesmannens miljøvernavdeling.

- Har Norsk Kylling brutt loven?

- De skulle ha varslet Mattilsynet og kommunen, det er de formelle reglene som er brutt.

Frist: 7. november

Fylkesmannen krever at Norsk Kylling sørger for at området ryddes. Fristen for opprydding er 7. november. - Jeg har ikke hørt noe om hvordan de vil rydde opp i slammet, men det er fort gjort, og det er noen dager til fristen går ut, sier Haugen.

- Hvem sitt ansvar er det å rydde opp?

- Grunneier har ansvar for å få slammet ned i jorda, men det er altså Norsk Kylling som har unnlatt å søke om tillatelse.

- Ingen kommentar

Grunneier Johnny Fossum ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til Norsk Kylling, som heller ikke ønsker på kommentere saken.

Les mer i torsdagens utgave av Trønderbladet!

SLAM FRA RENSEANLEGGET: Store mengder slam ligger like ved veien ved Amdalsvollen i Hauka. Fylkesmannens miljøvernavdeling krever at Norsk Kylling fjerner slammet.
NORSK KYLLING: I en rapport fra fylkesmannens miljøvernavdeling er konklusjonen at Norsk Kylling bryter vilkårene i utslippstillatelsen.