Den nye gang- og sykkelveien på Kvål er i sikte etter at gravearbeidene nå har startet.

I mange år er det blitt arbeidet for å få til gang- og sykkelvei på strekninga Kvål sentrum-Skjerdingstad. Når denne delen er på plass, vil Melhus kommune bare mangle ei strekning for myke trafikanter langs E6. På Hovin er det fortsatt ikke bygd gang- og sykkelvei til tross for stor trafikkmengde.

Avdelingsingeniør Elisabeth Cathrine Sørli i Melhus kommune er prosjektansvarlig. Hun opplyser at gang- og sykkelveien som nå bygges, er rundt to kilometer lang. Den er kostnadsberegnet til 8,7 millioner kroner. Statens vegvesen betaler veidelen, mens kommunen betaler for kloakkledningene som legges parallelt og pumpestasjon. Vegvesenet betaler tre millioner kroner av totalbeløpet, og dette er penger som kommer fra pakken som var avsatt til ny E6 Melhus sentrum.

Underveis i planlegginga viste det seg at det ikke var nok penger til å gjennomføre planen som var vedtatt. Det blir derfor ikke gatelys langs veien og det blir heller ikke noe av ny kryssløsning ved Øya videregående skole.

Når byggearbeidene er ferdig i løpet av våren 2008, vil lokalveien som fram til nå har vært hullete og gruslagt, bli forsterket, få asfalt og fartshumper. SG Entreprenør har oppdraget.

BLIR BEDRE: Her gikk gamle riksveg 50 i si tid, og akkurat nå er den ikke farbar. 15. desember skal den kombinerte lokalveien og gang- og sykkelveien stå ferdig.