I Fylkesutvalget på tirsdag skal høring angående reguleringsplan for Gravråksmoen i Melhus kommune behandles. Fylkesrådmannen mener at Melhus kommune har lagt inn et for smalt vegetasjonsbelte for visuell skjerming av industriområdet, og kommer dermed med en innsigelse på dette punktet. Fylkesrådmannen vil ha en uavhengig skogfaglig vurdering om hva som er nødvendig bredde.

- Det er et stort behov for større næringsarealer i Trondheimsregionen, og dette arealet er spesielt gunstig siden det heller ikke kommer i konflikt med jordvern og ligger dessuten nær E6. Høyre mener at det derfor er viktig å få utnyttet dette arealet på en best mulig måte. Vi har forståelse for at en bør forsøke å skjerme området med vegetasjon, men mener at Melhus kommune har ivaretatt dette i sin plan. Derfor vil jeg fremme forslag om at det ikke fremmes innsigelse til planen fra fylkeskommunen, sier gruppeleder fro Høyre i fylkestinget, Torhild Aarbergsbotten.

Høyre mener er et stort problem å finne næringsarealer av denne størrelse i Trondheimsregionen. I de fleste tilfeller kommer en i konflikt med jordvern i de tilfeller at arealene ligger nær hovedferdselsårene.

- Sett fra et klima- og miljøsynspunkt så er det også viktig å fine arealer som ikke medfører unødvendig transport til og fra hovedveier og jernbane. Derfor er Gravråksmoen et unikt næringsareal som må utnyttes så godt som det kan la seg gjøre, og da mener vi at et belte på 40 m skog tar bort en for stor andel av næringsarealet, sier Aarbergsbotten.