Fylkesmannen har kommet med en uttalelse til Midtre Gauldals oppføring av fire brakkeboliger på Moøya på Støren. Eiendommen på Moøya er regulert til industriformål, men kommunen går midlertidig bort fra reguleringsplanen.

Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjonssøknaden, så lenge det tas hensyn til støyforholdene.

Fylkeskommunen har ikke hatt kapasitet til å vurdere om det finnes kulturminner på tomta, som krever gjennomgang. De ber at det vises ekstra oppmerksomhet i arbeidet med brakkene. Skulle de finne noe spesielt i grunnen, må de stanse arbeidet og ta kontakt med fylkeskommunens kulturavdeling.