Det arbeides med planer om å flytte og bygge nytt renseanlegg for nedre Melhus. Dette er en stor sak med betydelige økonomiske konsekvenser. 25-30 millioner kroner har vært antydet, med Hesselbergøra som et mulig etableringssted.

Avdelingsleder Terje Klungerbo opplyser at kommunen har vurdert ulike løsninger på slamproblematikken, som er en betydelig kilde til vond lukt i nabolaget. Deriblant har kommunen sett på muligheten for å deponere slammet ved Meldal Miljøanlegg, noe som per i dag faktisk synes å være den rimeligste løsningen, som i tillegg definitivt fjerner luktproblemet fra nedre Melhus. Klungerbo understreker at dette på ingen måte er kontraktfestet ennå. Han antyder også at på sikt kan Trondheim bli en eventuell mottaker av slam.

Lundamo

Prosjektleder Geir Sæther, ved Onyx AS på Lundamo, det vil si Lundamo Miljøstasjon, mener miljøstasjonen på Lundamo, på tidligere ImpregNor-tomta, har både plass, gunstig beliggenhet, samt nødvendig kompetanse og teknologi til å ta hånd om slammet.

Terje Klungerbo stiller seg imidlertid mer tvilende, og viser til at med de erfaringer kommunen har med lukt, og likeså forskriftene som krever minimum 500 meter fra et slikt deponi til bebyggelse, vil ImpregNor-tomta med en avstand til Lundamo sentrum på i beste fall et par hundre meter, neppe være egnet.

Geir Sæther på sin side påpeker at før kommunen velger å gå utenfor kommunens grenser, bør den i det minste utrede mulighetene i egen kommune. Han minner om at Onyx er et internasjonalt selskap med meget stor kompetanse på avfallshåndtering. På Lundamo er det allerede lagt ned millioner i anlegg for problemavfall håndtering.

Arbeidsplasser i egen kommune bør også være viktige momenter, synes Sæther, som ikke lar seg slå ut av Klungerbos snakk om vond lukt.

¿ Vond lukt innebærer misforhold i komposten. Det finnes systemer for å unngå lukt også under rankekompostering. Men i tillegg er det også alternative systemer for slambehandling. Å velge seg utenbygds partnere, helt uten å vurdere hva som finnes i egen kommune, er vel nonchalant, avslutter Sæther.

Over bekken etter vatn? Men Melhus kommune vurderer å kjøre slammet til Meldal, minner Geir Sæther om at Lundamo Miljøstasjon også kan ta slammet, og har internasjonal kompetanse på avfallsbehandling.