Beløpet er bare litt lavere enn det det kostet å bygge ny E6 på strekningen Jaktøyen-Skjerdingstad. E6 Håggåtunnelen-Skjerdingstad er planlagt bygd, men pengene lar vente på seg. Strekningen mangler midtdeler, og samtidig er møteulykker en vesentlig årsak til de fleste drepte og hardt skadde i perioden.

I løpet av ti år er 213 enten drept eller skadd på denne strekningen. 158 av dem førte eller satt i personbil, mens 15 skadde satt i buss. Ingen av de skadde satt i tankbil med henger. Fire fotgjengere og to syklister er blant de drepte/skadde.

Farligst på fredager

Ulykkene er ganske jevnt fordelt gjennom uka, men det er en særlig topp på fredager. Ettermiddagstid og utover kvelden er en særlig farlig periode. Flest ulykker skjer i juni med juli på andreplass. Ni av ti ulykker skjer utenfor tettbebyggelse. Perioden 1998-2003 var en periode med særlig mange ulykker med skadde og drepte. Deretter ble det færre ulykker, men så ble det stigning igjen i 2007. Verst i perioden 1990-2008 var årene 2001-2003.

Et trafikkdødstall koster 29,4 millioner kroner viser beregninger Transportøkonomisk institutt har laget. Prisen for et tilfelle av meget alvorlig skade er 20 millioner kroner.

En summering av trafikkulykkene viser at de over ti år har kostet samfunnet 611,9 millioner kroner. Dette er en femtepart av den beregnede summen for ny E6 på strekningen.

29 drept

Senioringeniør Helge Stabursvik i Statens vegvesen har gått gjennom tall for politiregistrerte trafikkulykker i Melhus kommune i perioden 1990-2008.

I denne perioden var det 562 trafikkulykker med 29 drepte. 15 ble meget alvorlig skadd, mens 116 ble alvorlig skadd. 746 ble lettere skadd.

I nasjonal transportplan er det ikke lagt inn penger til bygging av ny E6. Politikere og Statens vegvesen arbeider med planer for ny E6 for å forhindre at den ulykkesbelastede strekningen glemmes av Stortinget.

Les mer i lørdagsavisa