Biskop Finn Wagle har søkt om avskjed med virkning fra 1. juli 2008, og bispedømmerådet har nå fått i oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet å nominere inntil fem personer som ansees skikket til å bli utnevnt som ny biskop.

Bispedømmerådet ønsker et bredt tilfang av kandidater, og ønsker å skape engasjement og interesse for bispeskiftet i menighetene. Bispedømmerådet sender derfor nå brev til alle menighetsrådene og inviterer disse til å foreslå tre kandidater hver med tanke på den forestående nominasjonen. Menighetsrådene har fått 28. november som frist.