Et ni dekar stort område på Skjesbakkplassen på Ler er foreslått omregulert til boligområde for 18 boenheter. Området ligger ved Kaldvella 300 meter nord for Ler sentrum.

Inger Kari og Tor Borten har søkt om å få regulere området, og Melhus formannskap har sagt ja mot at visse betingelser oppfylles. Det må undersøkes om området er sikkert nok, og eventuelle sikringstiltak i Bortna må utføres først. Dessuten stiller rådmannen krav om at det bygges gang- og sykkelvei langs deler av Nyhusvegen før første bolig tas i bruk. Den aktuelle strekninga er 270 meter lang, og er ventet å koste en million kroner.

Utbygger mener det er urimelig å forlange gang- og sykkelvei, og mener det heller kan bygges fartshumper og at farten kan senkes til 30 km/t. Videre anbefales et støygjerde mot veien.