Flere avvik ble avdekket under Helsetilsynets og Fylkesmannens tilsyn med eldretjenestene i Midtre Gauldal kommune.

Tilsynet omfattet blant annet kommunens system for å identifisere, utrede og følge opp eldre med demenssykdom som bor hjemme eller i kommunale boliger. Også kommunens system for legemiddelhåndtering ble undersøkt. Rapporten ble utarbeidet i perioden 1. februar til 7. mai, og tre avvik ble avdekket.

- Midtre Gauldal kommune har ikke etablert et system som ivaretar forsvarlig tjenesteyting. Midtre Gauldal kommune har ikke et forsvarlig dokumentasjonssystem, og Midtre Gauldal kommune har ikke sikret at legemiddelhåndteringen er i samsvar med retningslinjene, konkluderes det med i rapporten.

Et avvik blir definert som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Når det gjelder håndtering av legemiddel, står det i rapporten at kommunen ikke har utnevnt en medisinsk faglig rådgiver til virksomhetsleder. Skriftlige prosedyrer og rutiner er heller ikke gode nok, mener revisorene.

På den positive siden har tilsynsmyndigheten merket seg at medarbeiderne i Midtre Gauldal kommune er engasjert, og at ansatte i hjemmetjenesten og legetjenester samarbeider godt. At brukere og pårørende får delta i planleggingen av tjenesten, blir også lagt merke til.