1. Ligningsverdi.

Verdien skal her økes med 10 prosent for ligningsåret 2008.

2. Urimelig høy ligningsverdi? Det kan være grunnlag for å få verdien satt ned. Er lignings¬verdien høyere enn 30 prosent av markedsverdien av din bolig, skal den settes ned hvis du krever det. Du må kunne dokumentere markedsverdien, enten ved takst, meglers verdi¬vurdering eller på annen måte. (En nesten identisk naboleilighet ble solgt i forrige måned, for eksempel.) Dokumentasjonen din må være fersk; det vil i praksis si at den vurderingen du viser til er foretatt etter 21. juni 2008, da ligningen for 2007 ble lagt ut.

Det er et par begrensninger: Har du fått rettet ligningsverdien tidligere, kan du ikke kreve ny retting i de neste to påfølgende inntektsår. Og det avviket du da krever rettet, må være på minst 20 prosent. Det vil si at ligningsverdien må være kommet opp i minst 36 prosent av markedsverdien før du kan få den satt ned igjen.

3. Renter og alle omkostninger ved lån er utgifter du kan trekke fra. Husk at dette også om¬¬fatter formidlingsprovisjon, etableringsgebyr, gebyr for prioritetsvikelse etc.

4. Er en mulig gevinst ved salg av bolig skattefri?

Har du eid boligen i minst ett år, og brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er en slik salgsgevinst skattefri. Pass på at du verken flytter ut eller inngår avtale om salg for tidlig! Her har flere brent seg!

5. Er et mulig tap ved salg av bolig fradragsberettiget?

Har du IKKE eid boligen i minst ett år, eller IKKE brukt minst halvparten som egen bolig minst ett år av de siste to, er et slikt tap fradragsberettiget. Pass på at du selger eller flytter ut i tide!

6. Hva med pendlerbolig?

Også bolig du bor i på grunn av arbeid, kan selges skattefritt eller skattepliktig etter reglene i punkt 4 og 5 over.

7. Skattefri leieinntekt i enebolig.

Leier du ut mindre enn halvparten av leieverdien (OBS: Arealet er ikke avgjørende, og små hybler er verdt mer per kvm enn store familie¬boliger!), er inntekten skattefri. Derimot er det slutt på skattefri utleie av HELE boligen, som man før kunne gjøre forutsatt at leieperioden var mindre enn halve kalenderåret. Denne fordelen, som gjorde det økonomisk lettere å være borte fra hjemmet i for eksempel et studieår, bortfalt dessverre fra og med 2008.

8. Skattefri leieinntekt i tomannsbolig.

Eier du en tomannsbolig, er inntekten fra utleie av den del du ikke bor i, skattefri. Det gjelder selv om leieverdien av denne er høyere enn leieverdien av den delen du bor i. I tillegg kan du leie ut inntil halvparten av leieverdien av den delen du selv bor i.

9. Møblert utleie.

Er utleien du driver skattepliktig, kan det være greit å leie ut fullt møblert. Er møblene slike som du selv bruker før og etter leieforholdet, og dette ikke varer mer enn tre år, kan du hvert år føre 15 % av brutto leie til fradrag i leieinntekten.

10. ”Utleie” til barna. Husk at om voksne barn bruker en bolig du eier, vederlagsfritt, kan skatteplikt oppstå. Løsningen er å la dem betale de løpende utgifter; fellesutgifter, forsikring, vedlikehold og slikt. Da oppstår ingen skatteplikt for fordelen.

Kilde: Huseiernes Landsforbund

HUS: Illustrasjonsfoto fra Berghammer boligfelt i Buvika.