Alt taler for at Klæbu formannskap i dag vil støtte Statnett, som er avhengig av aksept hos NVE for å flytte kraftlinja.

Samtidig som det bygges ny E6 gjennom Melhus og ny E39 gjennom Melhus og Skaun, bygger Statnett en hovedveg for elektrisitet mellom Nea/Klæbu og Sunndalsøra.

I Klæbu vil trolig den nye "kraftgata" med 420 kilovolt gå utenom store boligfelt som i dag krysses av den gamle 300 kilovolt-ledningen som skal skiftes ut.

Kraftgate

I Melhus innebærer den nye kraftlinja at den gamle 132kilovolt-linja rives, og i Klæbu ligger det an til en velkommen omlegging for befolkninga i boligfeltene Haugamyra, Stormyra og Torvmarka, da den nye med 420 kilovolt legges utenom de bebygde områdene. Statnett har nemlig søkt NVE om dispensasjon fra reguleringsplana for å rive dagens ledning gjennom de nevnte boligfelta i Klæbu - for å bygge en ledningstrasé vest for boligfeltene.

Et unntakstilfelle

Den økte spenningen fra 300 til 420 kilovolt vil også øke spenningsfelt og støy fra kraftledningene. Eventuell helserisiko med tanke på magnetfelt og likeså landskapsestetikk er forhold som Statnett tar i betraktning når de nå ønsker å flytte ledningen ut av boligområdene.

Formannskapet i Klæbu skal behandle saken i dag. Rådmannen tilrår kommunestyret som øverste organ, å støtte Statnetts søknad om flytting av linja og samtidig gjøre det klart at Klæbu ikke kan akseptere en spenningsoppgradering av eksisterende ledningsnett i de aktuelle boligfeltene av hensyn til de mange beboerne i området.

Ny hovedveg for energi: Den nye 420.000 volt-ledningen er allerede under bygging i Melhus, som her på Jaktøyjordene like ved E6.