Siste ordet i kampen om midtdeler på ny E6 sør for Melhus sentrum, er kanskje ennå ikke sagt.

Nylig forfattet fylkesordfører Tore O. Sandvik, trondheimsordfører Rita Ottervik, melhusordfører Erling Bøhle, ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, rennebuordfører Trond Jære og ordfører i Oppdal, Ola Røtvei, et brev til samferdselsministeren, der de på det sterkeste oppfordret Toril Skogsholm til å vurdere vegdirektoratets midtdeler avslag på nytt.

Menneskelige tragedier

Her pekes det på en utredning foretatt av Asplan Viak for vegvesenet i Sør-Trøndelag, som konkluderer med at bygging av midtdeler på E6 i Melhus er klart samfunnsøkonomisk lønnsomt.

E6 sør for Trondheim er relativt høgt trafikkert med årsdøgntrafikk på nesten 9.000 enheter. En betydelig del av dette er store lastebiler. Ifølge erfaringstall som benyttes ved stamveg med tilsvarende trafikktall, kan det forventes en ulykkeskostnad anslått til 1,5 ¿ to millioner kroner per kilometer per år! Det betyr at de aktuelle fire kilometerene der en ønsker midtdeler, antas å ha ulykkeskostnader i størrelsesorden 6,5 til åtte millioner kroner i året! På samme tid vil bygging av midtdeler koste omkring ni millioner kroner (en gang).

Pengene er der

.