I løpet av åtte år, fram til 2014, er den norske bestanden av rype dramatisk redusert. For fjellrype er det snakk om en halvering, mens lirypa er redusert med 55 prosent. Dette viser tall fra det landsdekkende nettverket for overvåking av hekkefugl, TOV-E.

Artsdatabanken skriver på sine nettsider at det alltid har forekommet store svingninger i rypebestanden. Men den utviklinga vi nå ser er uvanlig. Nedgangen har pågått over et unormalt langt tidsrom, minst 15 år, og den svinger lågere enn vanlig. Nedgangen sees dessuten over et mye større geografisk område enn tidligere, da hele Skandinavia viser samme utvikling.

Artsdatabanken skriver at rypas tilbakegang ikke fullt ut er forstått eller klarlagt. Trenden ser heller ikke ut til å snu. Derfor vil rypa bli værende på rødlista. Den har status som "nær truet", nivået under tre kategorier "truet".

Les også: Gaupa nærmere utryddelse

82 norske fuglearter er inne på Artsdatabankens rødliste. Her finnes blant andre gulspurv, gjøk, stær, taksvale, blåstrupe og hønsehauk. Alle er i kategorien "Nær truet". I kategorien truet kommer fugler som storspove, dvergspurv, sothøne, krykkje og åkerrikse. Den mest kritiske klassen har tre fugler som ikke hekker i Norge lenger. Det er kornspurv, rapphøne og topplerke.

Sjekk ut statusen for alle arter hos Artsdatabanken.

Artsgrupper som har flest arter inne på rødlista er sopper (910 arter) og biller (821 arter).

Artsdatabanken opplyser at det ikke ligger noen automatikk i at arter på rødlista blir fredet eller får jaktrestriksjoner. Det er opp til grunneiere og forvaltningsmyndigheter.

Les Trønderbladet: Hvert år ligger 4.000 tonn innmat og slakteavfall igjen etter storviltjakta i Norge.