- Vi ser fram til å få en mer trafikksikker vei. Dette er den eneste strekningen mellom Trondheim og Støren uten egen gang- og sykkelvei, sier byggeleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Det skal bygges gang- og sykkelvei, og ny E6 med fysisk midtdeler i en strekning på 2,3 kilometer fra Hage og nordover. Arbeidet startet første uka på januar og er planlagt å vare i 1 ½ år, forteller Lillebo.

Stein fra Innset

- I nordenden på anlegget, ved Gylløyen, pågår sprengning. Det er i alt 9000 m3 fjell som skal sprenges bort og skal brukes til vegfylling. Mye steinmasser ble lagt ut allerede i fjor vinter. Disse massene kom fra anlegget ved Nåverdalsbrua på rv. 3 på Innset. Parallelt pågår støping av undergang under E6 for å gi god tilkomst til elva og dyrkajorda, opplyser Lillebo.

Dette er planene framover:

• I første fase bygges gang- og sykkelvegen, som også skal fungere som lokalveg• Trafikkomlegging i mars/april hvor E6-trafikken midlertidig skal gå på gang- og sykkelvegen• Vegarbeid på ny E6 trasé. Den blir 12,5 meter bred med midtdeler• Trafikkåpning på ny E6 oktober 2013• Erosjonssikring med fylling langs Gaula fra november 2013 og utover vinteren• Støyskjermer, støyvoller, pussing av sideterreng og grøntarbeider på våren 2014• Offisiell åpning før sommer 2014

Koster 42 millioner

Det er 15 personer i arbeid på anlegget inklusive underentreprenører. Brødrene Bjerkli er hovedentrepenør og kontraktssummen er på 42 millioner. Anton Letnes er underentreprenør på sprengning og Børset og Bjerkset Entreprenør på støping av undergang under E6.

Del av framtidig E6-utbygging

- Denne vegstrekningen inngår i utbedringen av E6 fra Skjerdingstad i Melhus til Ulsberg i Rennebu i kommende transportplanperiode 2014-2023. Det er planlagt bygging av firefelts E6 sørover til Røskaft, 2 km sør for Horg kirke. Fire felt videre sørover er ikke med i denne planperioden og blir bestemt senere, sier sjefingeniør Jon Arne Klemetsaune i strategiseksjonen i Statens vegvesen.

Se den nye E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg.

Kjør ny E6 i Melhus

- Dette er eneste strekning på E6 mellom Trondheim og Støren uten et godt tilbud til gående og syklende. Vi ser fram til å få en mer trafikksikker veg når denne utbyggingen blir ferdig i 2014, sier byggeleder Idar Lillebo. Foto: Morten Hanssen/Statens vegvesen