Ett av de siste levestedene til elvesandjegeren er på sandbankene til Gaula i Melhus. Fylkesmannen ønsker at områdene blir skåna for grusuttak og oppdyrking.

Elvesandjegeren finnes bare fire steder i landet og er på Rødlista over sterkt trua arter. Ett av de få gjenværende områdene er på sandbankene på Gravråk:

- Det betyr at den har ganske stor sannsynlighet for å dø ut i løpet av 10 til 20 år. Det står rett og slett ille til med billa, forteller Bjørn Ragnbru, rådgiver ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Redningsoperasjon

Billa har lange bein, løper raskt og lever i sandbanker langs elvebredder og legger larver i sanden. Etter en sterk tilbakegang finnes den nå bare fire steder i landet. Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning kommer med en handlingsplan for å redde billa i løpet av sommeren:

- Det første som må gjøres er kartleggingsarbeid hvor den faktisk finnes. En må undersøke områdene der den har vært og får bekrefta at den er der. Det er noen områder langs Gaula hvor den ikke er funnet igjen. Der må en ta ekstra kartlegging for å se om den har blitt oversett, forteller rådgiver Ragnbru og legger til:

- En må informere både kommune og grunneiere om at det er en veldig sjelden bille som trenger litt hjelp for å overleve. Det må også informeres om tiltak som kan settes i verk.

Vurderer å sette ut biller

Bjørn Ragnbru meiner sandbankene og områdene rundt bør brukes skånsomt:

- En bør ikke dyrker ned elvebredden, eller steinsetter elvebredden eller tar ut grus. Det kan være ødeleggende for elvesandjegeren. Forsiktig og skånsomt bruk av området er viktig. Det kan bli aktuelt på sikt å rydde områder som er i ferd med å gro igjen, der voksende vegetasjon gå ut over leveområder. Det kan også bli aktuelt å flytte og sette ut individer til andre sandbanker som er egna, forteller miljøvernrådgiveren

KAN FORSVINNE: Elvesandjegeren som bare finnes på Gravråk i Melhus ligger an til å bli totalt utrydda om det ikke skjer tiltak. Foto: Oddvar Hanssen, NINA.