Myrsaga steinbrudd på Hølonda kan bli utvidet.

Grunneier Karl Einar Stubsjøen har søkt offentlige myndigheter om å få utvide masseuttaket for å kunne fortsette drifta. I tillegg ønsker grunneieren å få regulert inn en boligtomt som han har fått fradelt i nærheten.

Ifølge varslingsbrevet Stubsjøen har sendt, er det ikke planer om å øke drifta i omfang, men drive slik det er gjort de siste årene. I første omgang skal planprogrammet til politisk behandling, og blir det ja i formannskapet, vil tiltakshaver lage et planforslag som senere kommer på høring.

Melhus formannskap vedtok nylig at en tiltakshaver kan gå videre med planene om et steinbrudd på Rakbjørg. Derimot ønsket ikke formannskap ved en tidligere anledning å åpne for et steinbrudd på Hovin.