For tiden er folk opptatt av at det er vanskelig og dyrt å få lån til bolig. Startlån er et godt og billig alternativ som har vært lite brukt av kommunene.

Men ved utgangen av august hadde kommunene rapportert om utbetaling av 13 prosent flere startlån enn på samme tid året før, og mange kommuner har allerede gitt mer i lån enn i hele 2007, viser nye tall fra Husbanken.

Totalt rapporterte kommunene om utbetaling av 2365 startlån i løpet av årets første åtte måneder. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent i forhold til samme periode i 2007, da det ble utbetalt 2095 lån. Det samlede utlånsbeløpet har økt med 24 prosent fra 1,3 til drøyt 1,6 milliarder kroner. De første månedene av året ble det rapportert om utbetaling av færre lån enn i 2007, mens tallene for 2008 utover våren og sommeren har ligget klart over fjorårets.

- Kommunenes rapportering viser at interessen for rimelige startlån til boligetablering har økt i forhold til fjoråret når rentenivået har steget og de private bankene har strammet inn sin utlånspraksis noe, sier administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken.

Mange kommuner har allerede brukt mer enn i hele 2007

I 2007 ga kommunene totalt 3,4 milliarder kroner i startlån til 6100 husstander. Hittil i år har kommunene fått overført 3,5 milliarder kroner i startlånsmidler. Nærmere 50 kommuner hadde ved utgangen av august rapportert om at de har utbetalt mer i startlån enn de gjorde i hele 2007. Aggregerte tall på fylkesnivå viser at i Buskerud er forbruket så høyt at fjorårsnivået er oversteget allerede i august. I kommuner som Røyken og Modum er det en kraftig økning i forhold til fjoråret, likedan ligger Drammen godt over nivået i 2007. I tillegg har flere av de store kommunene i Nedre Buskerud et forbruk som nærmer seg fjorårets totalforbruk.

Husbanken har fortsatt midler

Startlån har høyeste prioritet innenfor Husbankens lånerammer, og kommunene vil få de lånemidlene de ber om dersom det skulle vise seg at behovet overstiger beløpet de allerede har mottatt.

- Husbankens viktigste oppgave er å bidra til at også vanskeligstilte husstander kan bo godt og trygt. Vi jobber for å få kommunene til å bruke startlån aktivt i sitt arbeid for å etablere vanskeligstilte på boligmarkedet, og stiller opp med de midlene som trengs, sier Barvik.