Blir det som samferdselskomiteen i fylkeskommunen har vedtatt, blir det ikke dobbeltspor på jernbanen forbi Melhus.

Samferdselskomiteen mener en oppgradering og elektrifisering av Rørosbanen i praksis vil gjøre korridoren Osl-Trondheim dobbeltsporet mellom Hamar og Støren.

Dobbeltsporing mellom Støren og Heimdal er ikke tatt med i samferdselskomiteens anbefaling. I stedet mener komiteen at strekninga Heimdal-Stjørdal skal ha dobbeltspor.

Jernbaneverket har tidligere i år påpekt at uten dobbeltspor i Melhus og med femdobling av antall persontog, er det ikke plass til flere godstog på sporet enn det er i dag. Samtidig ønsker Jernbaneverket mer gods over på tog, og at det bygges en moderne og effektiv godsterminal på Torgård.

En godsterminal på Torgård i stedet for på Søberg, støttes også av fylkeskommunens samferdselskomite.

Jernbaneverket har foreslått at det bygges en jernbanetunnel i Vassfjellet fra Melhus til Torgård for å øke jernbanesporkapasiteten, og at Dovrebanen kan flyttes over til jernbanetunnelen. Under et folkemøte i Melhus, fikk Jernbaneverkets prosjektleder Raymond Siiri spørsmål om hvor rømmingsveiene for jernbanetunnelen i Vassfjellet vil bli. Åpninger ut av fjellet er planlagt ifølge Jernbaneverket.

Tirsdag får Melhus kommunestyre orientering om den planlagte godsterminalen, og politikerne skal så avgi en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

Les også: persontog bremser godstrafikken