For 2009 er regjeringens forslag å bruke i overkant av 17 milliarder kroner til veiformål. I Gauldalen blir dette først og fremst knyttet til mindre tiltak langs E6 og drift og vedlikehold.

– Et løft

Til riksveier utenom stamveinettet er det foreslått en statlig investeringsramme på 96 millioner kroner i Sør-Trøndelag.

– Vi var i forkant forespeilet 70 millioner kroner, så det er en klar påplussing, sier distriktsvegsjef Ingvar Tøndel fornøyd.

En stor del av summen havner likevel ikke på vår side av fjorden, men skal blant annet brukes på et prosjekt i Rissa.

– Men dette er et løft som gjør at vi kan arbeide videre med å bedre trafikksikkerheten, og legge mer og bedre asfalt. Hvor det kan være aktuelt vet vi ikke ennå, men det kan blant annet være i deres område, sier Tøndel.

Betaler tilbake Fjesetbakkene

Innenfor investeringsrammen på 96 millioner ligger også en fullfinansiering av prosjektet Fjesetbakkene på riksvei 30 vest for Singsås i Midtre Gauldal. Disse pengene går til å tilbakebetale lån som allerede er tatt opp for å fullføre prosjektet.

Ny E6 i Gauldalen er ennå ikke ferdig planlagt, og det ligger derfor ikke inne penger til dette prosjektet i statsbudsjettet for 2009. Veistrekningen lå heller ikke inne i Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 som ble presentert tidligere i år. Heller ikke E6 i Soknedal er tilgodesett i statsbudsjettet, men denne strekningen mellom Korporalsbrua og Vindalsliene er med i Nasjonal transportplan for neste periode.

E6: E6 mellom Lundamo og Kvål, en ulykkesbelastet strekning. Ny E6 i Gauldalen er ennå ikke ferdig planlagt.