Melhus får egen forskrift for å unngå at hund springer løs i beiteområder for sau og storfe.

Melhus kommune har hatt mange regler om båndtvang på hund. Både politivedtektene fra 1998 og gamle båndtvangbestemmelser fra 1966 gjelder, men har til dels motstridende innhold. Nå kommer forslag til nye regler.

Norge fikk ny hundelov 1. januar 2004. Her er de fleste bestemmelsene om hund og båndtvang samlet. Men kommunene har anledning til å utarbeide egne forskrifter, blant annet når det gjelder utvidet båndtvang og hvor båndtvang skal gjelde.

Hundeloven sier det er ordinær båndtvang fra 1. april til 20. august. I et forslag fra Melhus kommune ønskes båndtvang fram til 10. oktober der det er dyr på beite. Komite for teknikk og miljø skal behandle forslaget den 4. oktober, og seinere kommunestyret.

Sauebønder reagerer

De fleste innspill på den nye forskriften har kommet fra saueiere og beitelag i kommunen. De reagerte på et opprinnelig forslag om å bruke datoen 20. september som utvidet båndtvang. I sitt endelige forslag har kommunen nå satt 10. oktober, i tråd med beitelagas ønske. Fagseksjon for jordbruk i Melhus kommune ønsket datoen 31. oktober, slik de gamle båndtvangbestemmelsen fra 1966 sa. Begrunnelsen for å ha en dato lengst mulig ut på høsten er at beitesesongen har blitt lengre som følge av mildere klima. Faren for gjengroing av utmarka er også et argument for å ha lengst mulig beitesesong. Hund som brukes i lovlig jakt skal være avvent fra å jage beitedyr, og er unntatt fra båndtvang.

Lag oppslag

Ole John Sæter er saksbehandler for den nye forskriften, og vi spør:

- I dag er det båndtvang fram til 31. oktober i Melhus. Å sette datoen 20. oktober betyr i realiteten en innskjerpelse og ikke utvidelse av båndtvangen. Hva mener du om det?

- Den gamle loven har ikke blitt praktisert i særlig grad, og vi har hatt behov for en ny. Vi har prøvd å ta hensyn til alle, og vet at hund betyr mye for folks friluftsliv. Vi har gjennomført en åpen runde på dette, og går for beitenæringa sitt forslag på båndtvang fram til 20.oktober der det finnes husdyr i marka, sier Sæter.

- Hvordan skal turfolk vite om det er husdyr i marka?

- For å være sikker må de skaffe seg opplysning om det. Kanskje kan det være i husdyreiernes interesse å lage oppslag, sier Ole John Sæter.

Hund på offentlig sted

I forskriften som kommunen utarbeider blir det også foreslått å innføre båndtvang på badeplassene Øysand og Svorksjøen i badesesongen, og i alle lysløypene så lenge de brukes til skigåing. Heller ikke i boligområder, handleområder, kirkegårder og idrettsanlegg er det lov å la hunder gå løs, sjøl etter at båndtvangen er opphevet.

Hunder får overhodet ikke adgang til skoler og barnehager, med unntak for førerhund og når det blir gjort avtale med skolen eller barnehagen. Det blir også gjort krav til den som har ansvar for hunden om å plukke opp ekskrementer som den legger fra seg.

Melhus først ute

Ingen av nabokommunene har egne forskrifter for hundehold.

Verken Midtre Gauldal, Skaun eller Klæbu har utarbeidet egne forskrifter til hundeloven. Her er det i realiteten båndtvang bare fram til 20. august. I følge fagledere i de tre kommunene har det ikke vært særlig press fra beitenæringa om å få egne forskrifter. Men alle henviser til generelle aktsomhetsregler og dyrevernshensyn. Bestemmelser om hund forekommer i politivedtektene i kommunene, men disse går ikke på utvidet båndtvang.

TRYGT Å VÆRE SAU: Sau som blir angrepet av hund er hver høst et problem i marka, og Melhus kommune ønsker nå en tydelig forskrift som kan håndheves.