Reguleringsplanen for den gamle kafeen som skal gjøres om til leilighetskompleks, blir ikke tatt videre til politisk behandling før arkitektkontoret har avklart visse forhold. Det var i forbindelse med offentlig ettersyn, at det kom inn merknad fra en nabo og innsigelse fra Statens vegvesen. Skaun kommune vil nå blant annet at konsekvensene for denne naboen skal vurderes.

– Etter at planen ble ferdig utarbeidet har klimatilpasningsutvalget kommet med en rapport om havnivåstigning. Er dette et forhold som er vurdert i utarbeidelsen av planen bør dette beskrives, skriver også avdelingsingeniør Anders Nordgård-Larsen til Rojo arkitekter.