Det er høringsuttalelser fra både privatpersoner og offentlige instanser, som har kommet inn på pulten til Næring-, plan og forvaltning i Midtre Gauldal kommune.

Tomt for Norsk Kylling

Planarbeidet med å regulere Haukdalsmyra ble satt i gang før sommeren, og fristen for å sende innspill til dette planarbeidet ble satt til 12. august.

Det er som kjent ny tomt for Norsk Kylling, som er det store prosjektet Haukdalsmyra i første omgang skal reguleres for.

Saken blir fulgt med stor interesse, og før sommeren varslet Naturvernforbundet at de vil komme med innsigelse mot en endelig reguleringsplan av Haukdalsmyra. De vil verne myra, og mener det må være mulig å finne et annet egnet område for Norsk Kylling.

Mattilsynet

En av instansene som har kommet med en høringsuttalelse til planarbeidet, er Mattilsynet. De fokuserer særlig på vannforsyning til myra i sin uttalelse. De antar at det kreves stor vanntilførsel til myra, når industrien kan komme dit. Mattilsynet skriver at det vil være fornuftig å undersøke om den kommunale vanntilførselen kan benyttes. Det vil også være strenge krav til vannkvaliteten, og til håndtering av overskuddsmasser.

Høringsuttalelsene - til nå:

Fem uttalelser fra privatpersoner, noen enkeltvis, andre i grupper på flere.

Asplan Viak AS

Allskog

Sametinget

Jernbaneverket

Direktoratet for mineralforvaltning

Gauldal Nett AS

FNF Sør-Trøndelag (Forum for natur og friluftsliv)

Mattilsynet

Sør-Trøndelag fylkeskommune