For tre år siden kom det nye skogbruksplaner i Melhus kommune. Hver eiendom fikk en nøyaktig beskrivelse av skogens utvikling og tilstand, kvadratmeter for kvadratmeter. Planene er viktige når skogeieren skal planlegge hogst og tiltak i skogen. Både leder i Melhus skogeierlag, Gunhild Gylland, og Allskog-veileder Endre Hugdal tror dette var siste gang skogbruksplanene trykkes på papir.

Heretter blir kart og planer gjort tilgjengelig digitalt. Både heime ved datamaskina, og ute i skogen, der du kan se på mobilskjermen hvor du beveger deg på eiendommen din. Hogst og andre tiltak kan du legge inn sjøl, slik at planen holdes oppdatert til enhver tid. Og ikke bare som nå, da det kommer en papirversjon hvert tiende år, eller sjeldnere.

Mer levende plan

Skogeierorganisasjonen Allskog har i flere år hatt tilgjengelige planer via nettløsninger, men forholdsvis få i Trøndelag har bestilt.

Endre Hugdal i Flå er ansatt som konsulent i Allskog, og har deltatt i ei prosjektgruppe for å utvikle Allma, som er navnet på den digitale løsninga. Han driver opplæring for skogeiere, og skal delta på et kurs i bruk av skogbruksplaner på Hovin den 30. januar og i Flå den 8. februar.

– Allma gjør skogbruksplanen mer levende. Den kan holdes oppdatert, og skogeieren kan bruke den på en mye mer aktiv måte. Med GPS-funksjon kan du se deg sjøl i kartet der du beveger deg i hvert enkelt bestand, og du kan for eksempel opprette en sporlogg. Løsninga har også applikasjoner som fungerer uten mobildekning, sier Endre Hugdal.

Vekker interesse

Han sier at flere og flere skogeiere tar i bruk den digitale løsninga. Allma er utviklet i samarbeid mellom Allskog, Mjøen Skog og AT Skog. Skogens naturlige vekst og utvikling oppdateres av ansatte ved Allskog hvert tredje år.

– Hva koster det å ta i bruk dette systemet?

– Den enkleste løsninga er gratis for andelseiere i Allskog og dem som har skogbruksplan fra før. Plussversjonen koster litt, men gir flere muligheter i felt og til ajourhold. For en skogeiendom på 1.800 dekar produktiv skog er det snakk om 950 kroner i året, sier Hugdal.

Framtida

Leder i Melhus skogeierforening, Gunhild Gylland, har stor tro på den digitale framtida.

– Dette er svært nyttig for skogeieren. Og ikke bare for eieren, men for alle som gjør arbeid i skogen din, fra planting til hogst. Alt kan registreres og holdes oppdatert. Å ha alt på mobil eller i-pad er mye mer praktisk enn permer med papir. Skogbruksnæringa er ganske tradisjonell, men digitale planer er framtida. Dette er noe skogeiere bør ta i bruk og lære seg så fort som mulig, sier Gylland.

Skogbrukskursene på Hovin og Flå vil gi en liten smakebit fra Allma, men det blir ikke noe opplæringskurs. På møtet blir det gitt generell info om hvordan dagens skogbruksplaner kan brukes, og om riktig behandling av skogen, hvilke ressurser bøndene sitter på og om skogfond og tilskuddsordninger. I tillegg til Endre Hugdal blir det foredrag av skogbruksleder i Allskog, Håvard Telebond, skogansvarlig i Melhus kommune, Ole John Sæther og Morten Lien fra Lensa-nettverket. I tillegg vil styremedlemmer i Melhus skogeierforening delta på møtene.

Gunhild Gylland forteller at det ble et kraftig oppsving i hogsten i kommunen etter at de nye skogbruksplanene kom i 2015. Dette året ble det hogd cirka 80.000 kubikkmeter tømmer. Året etter var det cirka 60.000 og i fjor cirka 40.000 kubikkmeter. Det var godt oppmøte på skogmøtene da den nye skogbruksplanen ble lagt fram i 2015, og Gunhild Gylland håper på et nytt oppsving i aktivitetene i skogen etter møtene den 30. januar og 8. februar.

Gunhild Gylland fra Hovin er leder i Melhus skogeierlag, som er en sammenslåing av de gamle skogeierlaga i Melhus, Flå og Horg. Hun ble valgt til leder i 2016, og ønsker å prioritere aktivitet og engasjement blant skogbrukere, og å nå fram til yngre og mindre aktive skogeiere. Hun ønsker å fokusere på skogen som en ressurs, og har tro på bruk av trevirke i miljøsammenheng. Foto: John Lerli