Ifølge NTB må 300 dyr avlives. Dyrehelsetilsynet opplyser at det er påvist såkalt atypisk skrapesjuke på ei ni år gammel dalasøye i Støren veterinærdistrikt ut fra prøver tatt ved slakting. Det påviste tilfellet er av typen Nor 98. Dette er fjerde tilfellet av denne varianten i Sør-Trøndelag siden mars 2002, ifølge dyrehelsetilsynet.

Distriktsveterinær Jostein Dragset opplyser at skrapesyketilfellet berører hele sauenæringa i Midtre Gauldal, fordi det har vært mye kontakt mellom besetningene. Det blir ikke anledning til å selge livdyr på fem år fra noen av kontaktbesetningene.

Gårdbrukeren som eier den skrapesjuke søya, ønsker ikke å ha navnet sitt offentliggjort.

Søya ble undersøkt som ledd i et nasjonalt overvåkningsprogram for skrapesjuke. Dette programmet består av overvåkning av levende dyr og av prøver fra slaktedyr.

Stor kontaktflate

Besetningen består av 115 vinterfora søyer. Besetningen er med i værring med til sammen 36 medlemmer. Det er fra besetningen solgt levendedyr til en rekke besetninger, og distrikts-veterinæren i Støren har foreløpig kartlagt ca. 100 kontaktbesetninger.

Atypisk variant

Skrapesjuke kan deles inn i variantene klassisk og atypisk. Den atypiske kalles også NOR 98, og skiller seg fra den klassiske på flere områder:

Dersom dyret utvikler kliniske symptomer, domineres de av ustøhet i ganglag og i bakparten. Det er ikke kløe eller andre hudsymptomer som ved klassisk skrapesjuke.

Prionproteinet som forårsaker sjukdommen finnes bare i hjernevevet i motsetning til klassisk skrapesjuke hvor prionproteinet også finnes i lymfevev og andre deler av nervesystemet.

I de besetningene der NOR 98 er påvist, er det hittil bare funnet symptomer, patologiske forandringer og prionprotein hos ett eneste dyr i besetningen

For NOR 98 har en aldri klart å finne noen smittevei inn i besetningen, og det er heller aldri påvist noen smitteoverføring fra dyret med diagnosen

Så langt tyder det på at variant NOR 98 er mindre smittsom enn klassisk skrapesjuke.

Forvaltning av tilfellet

Sjukdommen bekjempes ved at besetningen som smittet dyr kom fra avlives og destrueres. Samtidig skal det foretas en grundig smittesanering av gårdsanlegget. Kontaktbesetningene blir pålagt restriksjoner med ulike tiltak for å hindre videre spredning av sjukdommen

Ingen sammenheng med sjukdom hos mennesker

Det er hittil ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau og sjukdom hos menneske