I et brev fra Melhus kommune til Norges vassdrags- og energidirektorat heter det at NVE vil senke vannstanden under laveste regulerte vannstand i inntaksmagasinet i løpet av oktober. Under senkinga vil elva nedenfor magasinet føre mer vann enn normalt, mens det blir mindre i elva når magasinet fylles. Strandsonen i inntaksmagasinet kan derfor bli endret i en periode.

Melhus kommune peker på at Lundesokna er av vannregionmyndigheten betegnet som et vassdrag "i risiko", og en årsak er at vassdraget er sterkt endret på grunn av vassdragsreguleringa. Kommunen er opptatt av at det tas hensyn til fisken både før, under og etter den midlertidige senkinga av inntaksmagasinet. Forutsetninga er ifølge kommunen at lokalmiljøet informeres om det som skal skje, at det kompenseres for fisk som går tapt og at det sikres god bestand i inntaksmagasinet etterpå. Dessuten at NVE sørger for så små skader for settefiskanlegget som mulig.