Fem involvert i trafikkulykke - førerkort inndratt

foto