15 nye smittetilfeller i Gauldalen - ny skole har fått smitte

foto