Rådmannen sier nei til en ny boligtomt på Kotsøy fordi området i gjennomsnitt vil oversvømmes hvert 50. år.

I mai i fjor søkte Thomas Talsnes om fradeling til ei boligtomt på Kotsøy. Området som søkes fradelt er regulert til landbruksformål, og ligger på NVEs flomsonekart innenfor grensa for 50-årsflommen. Saken har vært på høring, og NVE fraråder kommunen å gi dispensasjon på grunn av flomfare og forholdet til elvemiljøet. Rådmannen i Midtre Gauldal er enig i at flomfare er det sterkeste argumentet mot å tillate boligbygging her.

– Det er kommunen som vil være ansvarlig hvis det oppstår skade på huset, og kommunen har gitt tillatelse til bygging i fareområde, mener rådmannen i Midtre Gauldal kommune.

Saken behandles av utvalget for næring, plan og miljø førstkommende mandag, og rådmannens innstilling er å avslå søknaden fra Thomas Talsnes.

Både Lillerønning snekkerifabrikk og S-laget fikk i fjor tillatelse til henholdsvis utbygging og nybygging i samme område, selv om begge ligger innenfor 50-årsflommen. Rådmannen mener at disse sakene ikke kan sammenlignes med fradelingen av boligtomta, fordi dette er et helt nytt bygg, og ikke forbedring av eksisterende situasjon.