Grunneier Ole Morten Øyås ønsker å legge ut 60 dekar på Øyåsbakkan til bolig og næring, og har søkt Melhus kommune om å få gå i gang med planlegging.

Arealet er ifølge Prétor Advokat ikke anvendelig til annet etter avskoging. Etterspørselen etter boligtomter i nedre Melhus er stor, og boligtomtekjøpere har lite å velge mellom.

Klaget på stopp

Planen syntes imidlertid ikke rådmannen noe om, og sendte melding om at kommunen vil sette en stopper for dette. Advokatfirmaet har ikke godtatt stoppordren, og klaget til Melhus kommune. Advokat/partner Thomas Lidal Jamne skriver i klagen på vegne av grunneieren at en virksomhetsleder og en planlegger på egen hånd stoppet det private planinitiativet, og at grunneieren krever at saken legges fram for kommunestyret.

Saken kommer opp for Melhus formannskap på tirsdag, og rådmannen fastholder at planinitiativet skal stoppes. Området er i dag regulert til landbruk, natur og friluftsliv, og ligger på Øyåsbakkan med grense i øst til fylkesveg 735. Fra området er det tre kilometer til Melhus sentrum.

Mangler infrastruktur

I saksframlegget til formannskapet viser rådmannen til hva som var begrunnelsen for å gi stoppordre, og nevner blant annet at det mangler gang- og sykkelvei og annen infrastruktur som vann og avløp. Videre mener rådmannen at det ikke er ønskelig å legge til rette for boligarealer som ikke er avsatt i kommunens arealdel, og at det er lagt inn nok boligarealer i kommunedelplanen fra 2013. Ett annet moment rådmannen nevner, er at det vil gå med tre mål fulldyrka jord til det nye boligfeltet, og at kommunen har vedtatt en ny landbruksstrategi om at jordbruksarealet i Melhus skal ivaretas og sikres.

Rådmannen anbefaler formannskapet å si nei til utvikling av boligarealet.