Den boligpolitiske handlingsplanen har avdekket at det er bolignød i kommunen.

Kommunens avdeling bo og avlastning mener et nytt boligkontor kan være til stor hjelp.

En ganske stor gruppe hjemmeboende psykisk utviklingshemmede skal om kort tid ut på boligmarkedet. For de fleste vil bemannede boliger være mest aktuelt. Ei anna gruppe er eldre som ikke lenger klarer å bo hjemme hos seg selv fordi boligen ikke er tilpasset, mens ei ikke uvesentlig gruppe er dem som strever med å komme seg inn på boligmarkedet fordi det er dyrt å leie og dyrt å kjøpe egen bolig.

Nødløsning

For å gjøre det lettere for dem som trenger hjelp med å finne bolig, foreslår avdeling bo og avlastning at det opprettes et boligkontor. Der kan folk raskt få hjelp med økonomisk rådgiving, informasjon og hjelp til å fylle ut søknader og kontoret kan arbeide for å få bygd tilrettelagte leiligheter. Politikerne støtter tanken om boligkontor, men ser ikke for seg at det skal føre til flere kommunalt ansatte.

Boligkontor

Av planer på lengre sikt anbefales hybelbygg i nedre Melhus for ungdom, bofellesskap for demente og bygging av kommunale utleieboliger.

Melhus vokser

BOLIGNØD: Sosialtjenesten melder i planen at den i blant har så store problemer med å finne boliger til folk i krise at de må henvise folk til campingplasser, motell og hotell. (Arkivbilde)