Melhus kommune har satt i gang planarbeid for å finne fram til mulige boligområder. En mulighet er områder mot Våttåsen. Melhus formannskap har satt av 100.000 kroner til kartlegging. Prognoser viser at det er behov for 120 nye boliger i kommende tiårsperiode.

Kvikkleira skaper altså vanskeligheter i Flå. Etter Rissa-raset i 1978 ble det økt oppmerksomhet rundt farlige soner. Enkel graving kan utløse store ras som kan ta liv, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor fått penger fra staten for å kartlegge og sikre. Ettersom det er stort behov for sikring, undersøker NVE nå hvor det haster mest. Mener NVE det er grunn til bekymring eller at det er for dårlig kartlagt, vil NVE nekte boligbygging. Mads Johnsen fra NVE pekte under et møte i formannskapet at det er mange soner med høy risiko. Sju av dem er så langt utredet.

Sone Bortn på Ler betegnes av Norges geotekniske institutt (NGI) som trygg nok for bebyggelse, men det er behov for erosjonssikring av elva Bortna for å unngå videre graving. I Kaldvella må erosjonssikringa repareres fordi den har fått mange skader. NGI mener at sonen Kaldvella hører til, ikke er grundig nok undersøkt fordi deler av sonen ikke ble undersøkt i forbindelse med boreprogrammet. Dette får betydning for det mulige boligområdet Våttåsen.

MÅ UTREDES: Det er allerede foretatt utredninger av kvikkleireforekomsten på Ler, og konklusjonen er at det finnes mye kvikkleire der. NGI representert ved Kyrre Emaus og NVE ved Mads Johnsen peker på behov for nye undersøkelser og sikringer. De var tilstede i formannskapsmøtet der blant annet Johan Lund Furunes (Frp) og Sigmund Gråbak (H) møtte.