Organisasjonen Trondheimsregionen mener at framtidige boligfelt må legges slik at folk velger å ta toget.

Interkommunal arealplan for trondheimsregionen er ute på høring, og organisasjonen Trondheimsregionen som består av blant annet kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, har kommet med forslag til kommunal arealplanlegging. Melhus formannskap skal på tirsdag uttale seg om den interkommunale arealplanen.

- For å sikre passasjergrunnlag for økt jernbanetilbud i trondheimsregionen, er det viktig å sørge for at innbyggerne i regionen har lett tilgang til en stasjon, og at enkelte stasjoner blir et viktig målpunkt i regionen, heter det i forslaget.

Seks stasjoner er pekt ut som aktuelle for satsing på videreutvikling av stasjonsområdet. Den ene er Melhus skysstasjon der det er togstopp, og den andre er Støren stasjon.

Boligbygginga i Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal bør ifølge forslag til interkommunal arealplan helst skje i nærheten av jernbanesporet. Fra boligen bør det ifølge forslaget, være gang- og sykkelavstand til sentrene, og det bør legges til rette for pendlerparkeringsplasser der reisende kan sette fra seg bilen eller sykkelen for så å reise kollektivt. Tanken er å få enda flere til å reise med tog eller buss.

Næingsareal til arealkrevende næringsvirksomhet bør ifølge forslaget, legges mest mulig gunstig i forhold til godstrømmer og "øvrig trafikkskaping" som det heter i forslaget.