Får ikke skyte jerv for å redde sauene

Beiteområdene ligger innenfor området hvor jerven skal yngle.

  Foto: John Lambela/Statskog SF

Nyheter

Ønsket å ta ut to jerv i mai, men fikk avslag på søknaden.

Fjellbonden Bonde og Småbrukarlag, Singsås og Støren Bondelag, Budal og Singsås Sauavelslag, Synnerdalen Beitelag og Budal Bondelag søkte i starten av mai om tillatelse til uttak av to jerver i beiteområdene i nord, på grensen til Hedmark. De ønsket å foreta to hiuttak mens det ennå var snø, slik at det ville bli lettere å spore dyrene i fjellet. Bakgrunnen for søknaden var økningen i tap av sau de siste årene.

I søknaden sto det blant annet:

”Det er i lengden uten mening å drive sauenæring for og fø en økende bestand av rovvilt. Nå er det først og fremst jerv som er problemet for beiteområdet (...). Det er ønskelig fra samfunnets side å hindre at fjellet gror til og at beiteressursene utnyttes. (...) Hvis rovviltbestanden ikke holdes på et akseptabelt nivå, blir resultatet at flere saueholdere blir tvunget til å slutte og gjengroing i fjellet tar til.”

Søkerne påpekte også at de i løpet av vinteren observerte det som sannsynligvis var fire forskjellige jerver.

Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden. Begrunnelsen var at beiteområdene til beitelagene lå innenfor området som har mål om yngling av jerv i regionen. De påpekte også at det på den andre siden av fylkesgrensa ble gjort betydelige uttak i løpet av vinteren, og at dette kunne ha effekt på situasjonen i Sør-Trøndelag.