Får ta ut vann fra Kaldvella til produksjon av fisk

NVE har gitt Settefiskanlegget Lundamo løyve til vannuttak fra elva Kaldvella for bruk til fiskeoppdrett, og til etablering av fiskepassasje.

Her renner Kaldvella ut i Gaula. Bekken har sine kilder både i Vassfjellet (via Bortna) og langt inn på Flåmarka, men fylles også av grunnvatn fra Fremo-platået.   Foto:

Nyheter

Kaldvella er ei sideelv til Gaula, og viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret. Det skal legges til rette for fiskevandring i øvre del av Kaldvella ved at nedre terskel blir fjerna, og at det blir etablert toveis fiskepassasje forbi øvre terskel ved inntaket til anlegget.