Skogsmaskinene står i fare for å parkere

Regjeringa sprøyter 50 millioner kroner inn i skogbruket.

Koronakrisa har rammet byggenæringa, og etterspørselen av tømmer har gått kraftig ned.  Foto: John Lerli

Nyheter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad presenterte tirsdag 5. mai en tiltakspakke for skogbruket, som bidrar til at flere skogsmaskiner holdes i gang. Koronakrisa har ført til at byggeaktiviteten er redusert med 25 prosent. Tømmerprisene har også vært dalende det siste året. Forrige vinter hadde skogsentreprenørene store ordrereserver, mens det sist vinter var stillstans hos mange. I april, etter koronautbruddet, stod halvparten av 700 hogstlag i landet stille, opplyser Norges Skogeierforbund.

Skal hindre overproduksjon

Sagbrukene sliter med store lagre av tømmer og trelast. Regjeringa har derfor designet tiltakspakken slik at overproduksjonen ikke skal forsterkes. Tilskuddet skal brukes på tynning, som gir tømmer til papirproduksjonen. Noe av pengene skal også gå til hogst i områder med lange transportavstander, der det til vanlig er lite lønnsomt å ta ut tømmer. Tiltakspakken har et potensial på 700.000 kubikkmeter tømmer, og vil gjelde fra og med mai måned og ut 2020.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er fornøgd med tiltakspakken.

- Både regjeringspartiene og opposisjonen har gitt god respons på initiativet skognæringa har tatt for å holde hjula i gang i skogbruket. Norges Skogeierforbund er svært fornøgd med at ord har blitt til handling og at regjeringen nå setter inn stimuleringstiltak i skogbruket. Økt tynningsaktivitet gjør at vi kan levere mer kvalitetsvirke til byggenæringa i framtida. Regjeringa bidrar med dette til å holde verdiskapinga oppe i skogbruket, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Maskinentreprenørenes Forbund og Norges Skogeierforbund har regnet ut at det er langt rimeligere å holde hjula i gang enn å utbetale kontantstøtte og dagpenger.

Kan være for lite

Skog- og viltansvarlig i Melhus kommune, Kjartan Overdal, sier det er positivt med et slikt tilskudd.

- Dette bidrar til å holde aktiviteten i gang i ei næring med lite overskudd. 50 millioner kroner er kanskje ikke så mye, og spørsmålet er om det monner nok, sier Overdal.

Han opplyser at skogsentreprenørene prioriterer dårlig skog akkurat nå, der det kan leveres virke til papirindustrien, og ikke til sagbrukene. Han opplyser at noen sagbruk har sluttet å tegne nye avtaler om mottak av tømmer, og at Allskog har begynt å levere sagtømmer til papirindustrien, ved å gi sams pris for sagtømmer og massevirke, som ligger høgere enn massevirkeprisen. Dette skal stimulere til hogst i skog av dårlig kvalitet.

Kjartan Overdal er skog- og viltansvarlig i Melhus kommune  Foto: John Lerli

 

Berger seg på eksport

Ved Kjeldstad Sagbruk på Støren har det hopet seg opp med materialer, men situasjonen er ikke kritisk, i følge tømmer- og eksportsjef Magnar Haukdal.

- Vi er inne i en situasjon med en viss spenning. Men vi har brukbar avsetning på ferdiglast, og opplever at eksporten har satt fart. Vi leverer flere lass pr. uke, og har leveranser både til Nederland, Belgia, Tyskland, Polen og Frankrike, sier Haukdal.

Magnar Haukdal er tømmer- og eksportsjef ved Kjeldstad Trelast på Støren. Arkivfoto.  Foto: John LerliRekord: - Avvirkningen etter orkanen i 89 er det nærmeste jeg har funnet

- 57.519 kubikkmeter trevirke ble solgt til treforedlingsindustrien i 2019, sier skogbruksrådgiver Ola Halvor Seeberg Nygård.20.000 landbrukseiendommer i Trøndelag

Landbrukseiendommer utgjør størsteparten av Norge.