Fraråder å drikke vann fra Loddbekken fordi det er arsenikk i den

Svært høye verdier av arsen/arsenikk er påvist i Loddbekken i Melhus sentrum, og en prosjektleder mener det er en miljørisiko å drikk vann fra bekken.

Deler av Loddbekken er midlertidig lagt i rør i forbindelse med bygging av E6 i Melhus. 

Prosjektleder Lise Hatten fortalte utvalgsmedlemmene om tilstanden for Loddbekken og vannmiljøet i Melhus. 

Nyheter

- Det er miljørisiko å drikke vann fra Loddbekken i Melhus sentrum fordi det er høye verdier av arsen, sa prosjektleder Lise Hatten i en orientering om vannmiljø i møtet til utvalg for teknikk og miljø.

Loddbekken/Lodda renner ned fra Vassfjellet, og renner både gjennom turområder og boligområder før bekken ender ut i Gaula. Hatten er ansatt i et treårig prosjekt for å bedre vannmiljøet i Gaulavassdraget og Neavassdraget/Nidelva.

Prosjektleder Lise Hatten fortalte utvalgsmedlemmene om tilstanden for Loddbekken og vannmiljøet i Melhus. 

 

Nye Veier har tatt prøver

Til Trønderbladet forteller Hatten at Nye Veier har tatt prøver fra Loddbekken i forbindelse med anleggsarbeid i og vei bekken, og at prøver fra Loddbekken der den renner i nærheten av E6, viser svært høye verdier av arsenikk/arsen.

- Dette må dere finne ut av, var den klare beskjeden til politikerne fra Hatten.

Hatten fraråder altså folk å drikke vann fra bekken i den delen som er i Melhus sentrum.

- Nye Veier tar prøver hele tida. Vi vet ikke hvor arsenikken kommer fra. Men gamle impregnerte materialer kan være en kilde, sier Hatten.

En mulig kilde kan være impregnerte jernbanesviller.

- Loddbekken har dårlig økologisk tilstand, slo Hatten fast overfor politikerne.


Starter opp E6-bygging på sørdelen

Den opprinnelige planen var å starte med Loddbekkbrua ved Melhus sentrum, og nå har Nye Veier bestemt seg for å gå i gang på Hofstad i stedet.Nye Veier svarer om rør i Loddbekken

Her forklarer Nye Veier at omlegging av Loddbekken er midlertidig.

 

Sjøørreten

Denne bekken er en viktig gytebekk for sjøørret. Sjøørreten har slik Trønderbladet har skrevet, hatt kraftig tilbakegang. Dette har ført til at sjøørreten er fredet. Ifølge tall Hatten har fått fra Norsk institutt for naturforskning, er 90 prosent av gytearealet for sjøørret gått tapt.


Her forsker de på sjøørreten

Forskere ombord i skipet Gunnerus har i tre år fulgt sjøørreten i Gaulosen, og nå skal resultatet av forskningsprosjektet presenteres under en konferanse i Trondheim.

 

Fjerning av oppgangshindre, bevaring av kantskog, utbedring av steinsetting langs bekken og opprydding av avrenning fra spredte avløp og landbruket er blant tiltakene for å bedre bestanden av sjøørreten. I tilllegg peker Hatten på at det er fjernet mye grus fra Gaula, og at det særlig gjelder nedre del.

Elever fra Øya videregående skole har deltatt i et prosjekt for å bedre gyteforholdene for sjøørret. 

 

Vannmiljøprosjektet omfatter Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Holtålen og Trondheim, og skal bedre kvaliteten på bekker og innsjøer i disse kommunene.


Sommervarmen kan ha gitt færre årsyngel

Forsøker å få sjøørreten på fote igjen

Sjøørreten har slitt i sommervarmen, og da er det godt med hjelpende hender i Loddbekken.Anbefaler forsiktighet på denne turstien

Nye Veier er i gang med anleggsarbeid ved en populær tursti i Melhus sentrum.