Klimaplan ut på høring i Midtre Gauldal

Verden står overfor en rekke klimautfordringer, og Midtre Gauldal vil ta tak.

Landbruket er ett av seks områder i den nye klimaplanen i Midtre Gauldal. (Illustrasjonsbilde fra Synnerdalen) 

Nyheter

Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi for Midtre Gauldal kommune i perioden 2020-2031 er lagt ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 1. september.

I rådmannens planforslag fra 6. mai kan man lese at de nasjonale forventningene til kommunalplanlegging sier at energi- og klimaplaner skal rulleres hvert fjerde år.

For Midtre Gauldal kommune vil planarbeidet vektlegge utfordringer innen følgende temaer: «Areal og transport», «Kommunens eget klima- og energiregnskap», «Kortreiste verdikjeder», «Klimasmart landbruk», «Avfall, gjenvinning og forbruk» og «Flom, ras og skred».

Nesten 7.000 innbyggere

Viktige punkter i planforslaget er blant annet at Midtre Gauldal er en kommune med vekst både i befolkning og antall arbeidsplasser. Antall innbyggere er spådd å øke med 11 prosent til 6.893 i perioden 2018 – 2040. Midtre Gauldal er også fylkets tredje største fritidskommune, målt i antall fritidsbygninger.

Det trekkes også frem at Midtre Gauldal har et variert næringsliv fordelt på mange sektorer. Industribransjen står for størst andel av verdiskapning i kommunen, med aktører som Norsk Kylling, Støren Treindustri, Kjelstad Trelast og Lillerønning Snekkerfabrikk.

Det trekkes blant annet også frem at kortreist kvalitet og sirkulær økonomi er en anbefalt strategi for å kunne bli et lavutslippssamfunn. Her menes korte, lokale verdikjeder med reduksjon av råvarebruk og transport, økt gjenbruk/reparasjon og materialgjenvinning i et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt.


Gjør klimaspill til konkurranse: - Det er alltid viktig å vinne

Vgs-elevene på Melhus bygger effektive vindmølleparker.

 

- En stor landbrukskommune

I rådmannens planforslag kan man også lese at landbruket bidrar fortsatt med en stor andel av klimagassutslippene i Midtre Gauldal. Midtre Gauldal er en stor landbrukskommune der 8,1 prosent av sysselsettingen i kommunen er innenfor jordbruk og skogbruk. I forslaget kan man lese at lengre vekstsesong kan bli et fortrinn i framtidas matproduksjon. Utvikling med god dyrevelferd og større produksjon per kan gi mindre utslipp av klimagass per produsert kalori av kjøtt og melk.


Demonstrerer for et bedre Melhus

Elever fra Gimse ungdomsskole går i demonstrasjonstog og til skolen for å spare klimaet.