Mange arter er i ferd med å forsvinne, noen av de snodigste finner du i Melhus

60 prosent av alle jordas arter står i fare for å forsvinne. For eksempel hauksangeren og trebukken, et tregt og litt snodig insekt som lever på Hovin.

HAUKSANGER: Hauksanger (kritisk truet) har marginale randpopulasjoner i Norge, og hekker fåtallig i tørre områder som nypekratt, slåpe- og einerkratt.  Foto: Artsdatabanken.no

Nyheter

792 arter ble registrert i Melhus i fjor. Artsobservasjoner.no har mange observasjoner fra hele Melhus kommune i 2018. Der kan alle legge inn observasjoner av arter de ser eller ser spor etter i naturen.