Flere eldre i Melhus sentrum

I nedre Melhus er det kraftig økning i etterspørselen etter hjemmetjenester, og det gir utslag i kommuneøkonomien.

IKKE NEDSLÅTT: Selv om kommuneøkonomien i Melhus ser ut til å bli langt dårligere enn tidligere år og kommunen har over 1,4 milliarder kroner i gjeld, var det litt munter stemning da ordfører Gunnar Krogstad ga ordet til rådmann Katrine Lereggen og økonomisjef Jan Petter Opedal.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Det har vært en sterk økning i etterspørsel etter hjemmetjenester med 20 prosent i nedre Mehus og 10 prosent ellers i kommunen. Dette har sammenheng med leilighetsbygginga, sa økonomisjef Jan Petter Opedal da Melhus formannskap skulle få en orientering om tertialrapporten.


Fem går ut av melhuspolitikken

Den ene som søker fritak blir økonomisjef, mens andre flytter fra kommunen.

 

I Melhus er det de siste årene bygd hundrevis av leiligheter, og snittalderen på kjøperne er høy.

– Melhus har hatt en sterk økning i antall brukere. Vi ser at mange av de nye innbyggerne er voksne, og det gir utslag på bruken av helsetjenester, sa rådmann Katrine Lereggen.

BOLIGTYPEN: De siste årene er det blitt bygd mange leiligheter i Melhus sentrum, og leilighetene har vært populære blant eldre.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Mister overskuddet

Trønderbladet har tidligere skrevet om at den gullkantede perioden med tosifret millionoverskudd for Melhus kommune kan være over. For 2018 venter rådmannen vesentlig mindre overskudd, og noe av forklaringa som rådmannens team har gitt til politikerne er et stort merforbruk innen helse og velferd og da særlig for hjemmetjenester.


Tre generasjoner under samme tak

Familien Lilleberg på Korsvegen vil gjenskape folkelivet på gården Eidsvollan.

 

I formannskapsmøtet spurte Berit Wold Fjelle (Ap) om omgjøringa av ni langtidsplasser på sykehjemmet til ni korttidsplasser kan ha ført til overskridelser for helse og velferd. Ifølge Wold Fjelle må det ha ført til at kommunen får mindre inntekt fra brukerbetaling og at det trengs større personalressurs. Melhus må i likhet med andre kommuner betale for liggedøgn på sykehuset når sykehuset mener at folk burde ha vært sendt til hjemkommunen, og kommunen har forsøkt å løse det ved å tilby korttidsplass på sykehjemmet.

– Omgjøring til korttidsplasser er i tråd med prosjektet 100 år i eget hjem, sa rådmann Lereggen.

Helse- og velferdssektoren i Melhus kommune vil ifølge prognosen fra økonomisjefen bruke 377,4 millioner kroner i år og det er en økning på 12,6 millioner kroner.

– Noe av økninga skyldes omorganiseringa som opprettelse av forvaltningskontor. Skulle helse og velferd ha holdt budsjettet, måtte de ha kuttet 12–15 stillinger, sa Opedal som tiltrådte som økonomisjef i sommer.

Opedal sa at kommunen var på det stadiet at det kunne ha vært aktuelt å bruke 3,6 millioner kroner av disposisjonsfondet fordi det lå an til underskudd. Men håpet til kommunen er at skatteinngangen blir bedre enn forventet.


 

I tillegg til flere brukere av hjemmetjenestene og omorganisering, mener rådmannsteamet at overforbruket kan forklares med at vikarbruken ikke har vært budsjettert med. Innen helse og velferd har det ifølge rådmannen ikke vært tradisjon for å budsjettere med vikarutgifter og variabel lønn.


211 millioner til pleie og omsorg

Agenda Kaupang mener at Melhus må fortsette snuoperasjonen innen pleie og omsorg, og at ikke bare eldre må bo hjemme framfor på institusjon.– Det er morsomt å være 100 år

Første trinn på Brekkåsen skole tror det kan være fint å være 100-åringer.

 

Rolig ordfører

– Det har vært budsjettert på en slik måte at ikke alle utgiftene kommer fram, og det ser dramatisk ut når en ser tallene, sier ordfører Gunnar Krogstad etter møtet.

Krogstad mener at det vil bli økte kostnader for kommunen innenfor eldreomsorg mens kommunen er i gang med 100 år i eget hjem.

– Sannsynligvis vil det i en periode være et stort omfang av hjemmetjenester samtidig som at det også er mange institusjonsplasser. Andelen over 80 år vil øke, sier Krogstad.


Flere er over 80 år men trener fortsatt

Per Dolmseth har gått Wasaloppet, og trener fortsatt.

 

Prognosen viser at det vil komme inn 21 millioner i eiendomsskatt til kommunen, og Krogstad signaliserer at han ikke går inn for økning av promillen for eiendomsskatt. Derimot blir det ifølge Krogstad, en ny runde med taksering av eiendommer.


Frp vil ha statlig styring av eldreomsorgen i Melhus

Eldreomsorgen i Melhus burde være statlig styrt, mener Melhus Fremskrittsparti.