Frykter påkjørsler av fotgjengere mens E39-tunneler utbedres

Tunnelene på E39 skal utbedres,og Norconsult mener det er fare for at noe går galt når trafikken skal ledes inn på fylkesveien.

Tunnelene på E39 mellom Øysand og Thamshamn skal rehabiliteres. 

Nyheter

Påkjørsel av fotgjengere og syklister er blant de hendelsene Norconsult ser for seg kan inntreffe når tunnelene på E39 mellom Øysand og Thamshamn skal oppgraderes.

Kraftig trafikkøkning

Trafikken på E39 skal ledes inn på fylkesveg 800, og det kan ifølge Norconsult føre til at fylkesveien får en årsdøgntrafikk på 12.000. Tungtrafikkandelen er ventet å bli 12-13 prosent. På store deler av strekninga mangler gang- og sykkelvei.  Fylkesvegen går blant annet gjennom Buvik sentrum der det de siste årene er kommet opp mange boliger.


Så var det slutt på bompenger på E39

Samferdselsministeren mener bilistene får en skattelette på 100 millioner kroner i året.

 

Norconsult har utarbeidet en risikoanalyse for Statens vegvesen for hva som vil skje når en øker trafikkmengden på fylkesveien fra 1000 kjøretøy pr. dag i dag til 12.000 kjøretøy pr. dag.

Konsulentfirmaet har kommet fram til at det statistisk sett kan bli 31 uønskede hendelser. Blant hendelsene er påkjørsel av gående og syklende, møteulykker,utforkjøring og brann.

To ulike stengeperioder

Tunnelene er planlagt rehabilitert mens E39 mellom Øysand og Thamshamn blir stengt hele døgnet i perioden august i år til desember neste år. I det ene alternativet blir hele strekninga stengt i 12 måneder slik at all trafikk ledes inn på fylkesveg 800. I det andre alternativet blir det strekningsvis stenging med seks måneder for Øysand-Børsa og seks måneder for Børsa-Thamshamn. Det sistnevnte alternativet innebærer at den totale stengingsperioden blir på 13 måneder.

Ett annet moment Norconsult nevner, er at det kan bli vanskelig å komme seg ut på fylkesveg 800 når det blir opp i 12.000 kjøretøy pr. dag. Trafikkmengden varierer fra 13.020 i døgnet på Øysand til 12.550 i Buvika. Børsa har 10.610 kjøretøy i døgnet mens 9370 passerer Thamshamn. Det er ifølge konsulentfirmaet, mange direkte utkjørsler til fylkesveien. Faren for påkjøring bakfra og sidekollisjoner kan øke ifølge konsulentfirmaet.

Utbedringer

Norconsult mener at fylkesveg 800 må utbedres ved å få bedre asfalt og dekke, få kantforsterkning og rekkverk samt at det utføres siktrydding.

Videre mener Norconsult at det må vurderes å sette ned fartsgrensa på enkelte steder på strekninga, hyppige fartskontroller, sette opp ekstra sikringsskyss og sette opp skilt med varsel om at det er fotgjengere og syklister langs veien, bedre gatebelysning, bedre vintervedlikehold og vurdere om det skal være forbudt å sykle langs fylkesvegen mellom Øysand og Thamshamn. Fylkesveg 800 er en populær sykkelvei, og det er også periodevis populært å svinge av veien for å fiske langs fjorden.

Statens vegvesen har lagt rapporten ut på høring og ber om tilbakemelding innen 19. juni. Prosjektleder Odd Arild Lindseth i Statens vegvesen sier på vegvesenets nettside at det er kommet en rekke uttalelser fra politisk hold og næringslivet om mulig stenging av E39 hele døgnet, og at disse synspunktene og argumentene vil være en del av grunnlaget for hvilken beslutning vegvesenet tar om stenging av E39. Vegvesenet bebuder at de kommer med en avgjørelse før fellesferien om hvordan stenginga skal håndteres.

Ulykkesbelastet

Både dagens E39 og gamle E39 (nåværende fylkesveg 800) er ulykkesbelastet. I perioden 1978 til 2016 har det vært litt mer enn 300 ulykker. I perioden 1978-2011 var det 11 dødsulykker på veien mellom Øysand og Thamshamn.