Her kommer det ny asfalt i sommer

Ny asfalt på Hovin og Gimse, mens det blir stedvis lapping mellom Soknedal og Korporalsbrua.

ALSFALTERING: Kvål fikk ny asfalt for et par år siden. I år får blant annet E6-strekningen Horg kirke-Lundamo ny asfalt.  Foto: Fredrik Lien

Nyheter

Det er ikke bare løvsprett og pollen som kommer med våren, det er også starten på asfalteringsesongen. Asfalteringen starter i mai. I Trøndelag skal Statens vegvesen asfaltere 120 km riksveg og 200 km fylkesveg. I Trøndelag er det til sammen 740 km riksveg og 4760 km fylkesveg med fast dekke.

Her er en fullstendig oversikt eller et kart over hvilke veger som skal asfalteres i Trøndelag i år.

I Melhus og Midtre Gauldal blir det ny asfalt på deler av fv 6492 Foss-Hovin og Esphaugen-Løvås, fv 708 Gimse rundkjøring-Aundalen, fv 6590 Rosmælen-Stenset. På E6 blir det ny stedvis lapping på Hov bru-Korporalsbru, og ny asfalt på strekningene Horg kirke-Lundamo og Skjerdingstad-Brubakken.

Må prioritere hardt

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- Fylkestinget har bevilget 444 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i 2018 og en av de største postene går til dekkelegging av 139 km fylkesveg. Ytterligere 72 km med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune, i en pressemelding.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 80 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

For å få best effekt ut av pengene, så velger vegvesenet å asfaltere lengre strekninger.

- Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Strekninger som er sporete og har dårlig standard blir prioritert for asfaltering.

Måler med laserskanner

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Da får de nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.

Utålmodige bilister

Vegvesenet begynner å legge asfalt i mai og avslutter sesongen i september. Når asfaltsesongen starter, ber de trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Ifølge vegvesenet oppstår det hver år trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.