Skrevet av Bjørn Nervik

Leste med store interesse «Melhus i lønnstoppen: vil ikke endre politikerlønna». Artikkelen er full av merkverdigheter og villedning. Her er det mye som ikke stemmer

1. Det surres sammen Reglement for politikeres arbeidsvilkår som er utgangspunkt for politikernes lønnsbetingelser og politisk organisering av Melhus kommune. De har begge to med kostnader og gjøre, men er to forskjellige forhold. Det er riktig at politisk organisering normalt tas opp mot slutten av en valgperiode, mens Reglementet kan som vi skal se, når som helst endres av kommunestyret. En utsettelse til 2023 vil påføre kommunen 3-4 millioner i urimelig høye politikerkostnader. Og dette går direkte til allerede høyt betalte politikere.

2. Om det stemmer det ordføreren sier, så er det merkelig at både Reglementet og politisk organisering ble endret i kommunestyret 19.11.2019. Det var etter valget. Etter forhandlingene mellom H, SP og ML om posisjoner.

3. For 19.6 (3 måneder før valget) samme år (dvs mot slutten av perioden) vedtok kommunestyret følgende etter at et utvalg og rådmannen hadde utredet saken:

Vedtak (direkte fra protokoll): Antall medlemmer i formannskap beholdes på 11. Det opprettholdes 3 fagkomiteer; Komite for teknikk og miljø, Komite for oppvekst og kultur, og Komite for helse og velferd. Komiteene har 9 medlemmer. Godtgjøring for varaordfører økes fra 60 %til 80 % av 85 % av lønna til en stortingsrepresentant (LSR). Godtgjøring for formannskapsmedlemmer settes til 20 % av 66 % av LSR. Godtgjøring for komiteledere settes til 20 % av 66 %av LSR. Godtgjøring for komitenestledere settes til 4 %av 66 % av LSR. Godtgjøring for fellesgruppelederesettestil 5 %av66 %av LSR.

Kommunestyret i Melhus, med Sp, Høyre og Melhuslista i spissen, har vedtatt svært romslige lønninger for politikerne i formannskapet og komitélederne. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Etter valget forhandlet partiene i Posisjon seg til følgende resultat med følgende endring i årslønn:

Varaordfører fra 85 % til 92 % av LRS i 80 % stilling : 55 200 mer pr år Formannskapsmedlemmer: fra 66 % til 92 % av LSR i 20 % stilling :  51.324 mer pr år. Komiteledere: fra 66 til 92 % av LSR i 20 % stilling: 51324,pr år.mer pr år Komitenestledere: fra 66 til 92 % av LSR i 4 % stilling : 10 268 mer pr år

Det vil si at dette påførte kommunen på et helt annet tidspunkt enn ordføreren sier, kommunen ekstra lønninger til seg selv, merkostnader på 640. 000. Og dette er bare i brutto lønn. Det ble en besparelse da det ble redusert fra 3 til 2 komiteer. Men dette utgjorde rundt 250 000 i besparelser.  Og det fra alt for høye utgangspunkt i seg selv. Se tabell under.

I artikkelen står det: «Flertallsgruppa (SP, H og ML) viste til at reglementet for politikergodtgjørelse gjennomgås i slutten av hver valgperiode. Og at reglementet dermed skal behandles neste år og ikke i år». Dette stemmer som vi ser ikke.

4. Ordførerens rotete forklaring om tidligere praksis henger ikke sammen. En lapskaus av forklaringer. Formannskapet, kommunestyret og andre råd og utvalg har en fast møtekalender for hele året. Det er vel ingen som blir frikjøpt i tid. De aller fleste har 100 % stilling utenfor politikken. Formannskapsgodtgjørelse kommer på toppen av lønna. Dette kan alle selv lese i Reglementet som ligger på Melhus kommunes hjemmeside. Det er uforståelig at 20 % av hel stilling er det reelle tidsforbruket. Det som mine undersøkelser tyder på , er max 7-8 timer pr møte som, er ca 20 av pr år. Det blir 160 t pr år. Det er 8%  av stilling. Max.. Og denne tiden har de allerede fått betalt for i sine vanlige jobber. Tidsforbruket bekreftes av nåværende og tidligere formannskapsmedlemmer.

5. «Ifølge ordføreren får politikere som har forfall, ikke godtgjøring» står det. Dette er helt feil Formannskapsmedlemmer, komiteledere beholder sitt årshonorar på nesten 200.000 så lenge de er på minst 2/3 av møtene. Det finnes ingen grunn til at ikke formannskapsmedlemmer også skal ha bare møtehonorar. De bør ikke ha honorar når de ikke møter.

6. Ordføreren bruker Trondheim som er 20 ganger større som argument for å redusere antall i formannskap, kommunestyre og utvalg. Da er det jo greit å minne om at Trondheim klarer seg med ordfører og varaordfører i helstilling for å representere kommunen politisk. En skulle tro at de har de samme oppgaver som de i Melhus, men mange ganger så mange og mye større og kompliserte. «Da Estenstad hadde 60 % stilling som varaordfører, skrev hun timer, og så at hun jobbet over 100 prosent, ifølge Jagtøyen» . Den var oppsiktsvekkende. Både ordfører og varaordfører bestemmer selv sine arbeidsoppgaver og arbeidstid. Merkelig da at Estenstad måtte føre timer for å finne ut at hun jobbet 40 % for mye. Da har man det jaggu travelt. Og om det var riktig, hva jobbet hun med? Var det noe som det er behov for og nytte av. Var det noe hun måtte gjøre utover de 60 %?

Det var flere unøyaktigheter, men dette var de viktigste. Som en avslutning kommer en tabell over lønn/honorar pr år til formannskapsmedlemmer i andre kommuner. Den taler for seg selv.

Kommune Innbyggere i 1000 Formannskapsmedlemmer honorar
Trondheim 207 Kommunalråder heltid 850’
Steinkjer 24 Ca 102’
Stjørdal 25 121’
Levanger 20 50 ‘
Orkland 18 45’
Melhus 17 181’
Namsos 15 45 ‘
Verdal 15 20 + 500 pr møte - 35’
Malvik 14 79 ( 8%)
Ørland 10 45’
Indre Fosen 10 Ca 45
Skaun 8 44’ (5 %)
Oppdal 7 25 (?)
Midtre Gauldal 6 Ca 45’
Røros 5 Ca 45’

Utvalgte middels kommuner i Norge:

Kommune Innbyggere i 1000* Formannskapsmedlemmer
Larvik 47 Ca 55’
Lillehammer 27 Ca 100’
Kristiansund 25 Ca 75 ‘
Bodø 55 Ca 50’
Mo i Rana 25 Ca 45’
Kongsberg 27 Ca 45’

Er det noe tvil om at politikerne i Melhus forsyner seg mye mer av felleskassa enn andre kommuners politikere. Er det tvil om at ordføreren tåkelegger misbruket? Det er skammelig at politikerne i Melhus vil beholde lønna, når forskjellene er så uanstendige som de er. Utvalget for å se på reglementet bør nedsettes omgående og reglementet endres i løpet av en måned eller to, slik at honorarene avstemmes med andre kommuner og reelt tidsforbruk. Nekter å tro at formannskapsmedlemmer i Melhus bruker 4 ganger så mye tid som de i Levanger, Orkland, Larvik, Namsos, Bodø og Mo i Rana. Selvfølgelig gjør de ikke det. Det er et tyveri i full offentlighet av kommunens. Det kan vi innbyggere ikke godta.