foto
Ingvar Ingvar Ree Foto: Gunn Heidi Nakrem

Skrevet av Ingvar Ree

Brev til Nye Veier v/planprosessleder Jan Olav Sivertsen, Melhus kommune v/ordfører Jorid Jagtøyen

Kulvert ved Fossbakken / Horg bygdatun! Signaler fra så vel Nye Veiers ledelse som fra politiske partier tyder på at det nå skal tas mer hensyn til natur og lokalmiljø ved vegbygging. Videre skal det ikke være et absolutt krav om vegstandard for 110 km/t for ny E6 overalt.

Det åpner for at den traseen som ble vedtatt av Melhus kommunestyre i 2016, fortsatt vil være høyst aktuell for strekningen forbi Hovin. En rekke hus og en gard er allerede revet/innløst.

foto
Nye Veier har tegnet ei bru ved Røskaft uten søyler i Gaula. Foto: Nye veier

Det er under planlegging et forslag om alternativt bruspenn over Gaula og jernbanen ved Røskaft søndre, uten pilarer i elva. Dette fører til at jernbanen ikke må omlegges slik som planen var tidligere. Hvis det er så at de to privatboligene ved bygdatunet på Hovin skal rives som følge av ny E6, bør det ligge an til å legge ny E6 og tilførselsveg i kulvert i Fossbakken rett vest for bygdatunet.

Slik kan det bli etablert et tiltrengt grøntområde med utsikt til de vidkjente Nordtømmeterrassene og til deler av øvre Horg. Det er naturlig og ønskelig at platået som skapes over kulverten(e) blir et tilleggsareal for Horg bygdatun, slik at det kan utvikles og bli en stadig bedre kultur-destinasjon i Melhus kommune.

Et viktig poeng er at kulverten vil minske støyen fra trafikken på E6 for bebyggelsen i gult støyområde på vestsiden av Gaula.