Melhus kommune har en raskt voksende befolkning med innvandrerbakgrunn. Særlig etter at Ukrainakrigen brøt ut har antallet flyktninger skutt i været. Flyktningtjenesten gjør en stor og viktig jobb med introduksjonsprogram, råd og veiledning av nye innvandrere. Mange har også stilt leiligheter til disposisjon og gitt av klær, møbler og annet utstyr. Slik vil vi ha det.

Samtidig vet vi at det er krevende å komme på innsiden av det norske samfunnet. Det tar tid å lære språk, mange strever med å få fast jobb og på den måten bidra i samfunnet. Følelsen av utenforskap er dessverre kjent for mange. Heldigvis er det likevel slik at de fleste innvandrere etter hvert finner sin plass og får bidra med sine ressurser, som kommunen så sårt har behov for. Hva hadde f. eks. helsevesenet i Melhus kommune vært uten våre nye landsmenn og -kvinner?

Vi i Melhus Kristelig Folkeparti mener det nå er tid for å opprette et internasjonalt råd i kommunen vår. Dette er allerede etablert i mange andre kommuner og har som hensikt å fremme god informasjonsflyt, samhandling og integrering av innvandrere. Rådet vil være det formelle bindeleddet mellom innvandrergrupper og oss politikere og kommuneadministrasjonen. Det vil blant annet ha som oppgave å være høringsorgan og et rådgivende organ i saker som gjelder innvandrernes levekår.

Sammen med Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har Kristelig Folkeparti derfor fremmet et forslag i kommunestyret om at et internasjonalt råd skal opprettes og være på plass fra januar 2025. Da har vi ett år på oss til å utarbeide gode retningslinjer slik at det det kan bli et aktivt råd med en tydelig rolle og innflytelse til det beste for våre innvandrere og for hele kommunen.

Hjalmar Hugdal

Melhus KrF