Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord og ordfører Sivert Moen(Sp) har tatt i bruk et nytt «våpen» for å få innbyggerne i Midtre Gauldal som trenger en grad av helsehjelp til lydighet.

Av Harald Rognes

De kvier seg ikke for å gå til tingretten for å få kastet ut  en beboer ved Singsås bo- og dagsenter som får besøk av hjemmesykepleier én gang pr dag og som har hjemmehjelp av og til. Kommunedirektøren har tidligere uttalt til blant annet Trønderbladet at brukere som trenger det og som bor ved bo- og dagsentrene kan fortsette å få tilsyn av hjemmesykepleien og ha hjemmehjelp, men nå gjelder dette tydeligvis ikke lenger. Hukommelsen må være elendig.

Bo- og dagsentrene er viktig for å kunne håndtere hjelpebehov for en stadig økende gruppe med eldre. Således er det fullt belegg i Soknedal, Budal og på Støren. I tillegg er det kjent at kommunen har kjøpt plasser i andre kommuner, hvor mange og til hvilken pris pr. døgn pr. 27.01.22 ber jeg ordfører orientere kommunestyret og innbyggerne i Midtre Gauldal om. I den såkalte strategiplan for pleie og omsorgstjenester er det ingen holdepunkt for at kjøp av plasser i andre kommuner er et alternativ for å dekke behovet (unntatt St.Olavs Hosp. og Øya Helsehus i Trondheim der vi må betale gebyr for ferdigbehandlede pasienter).

Nå må man spørre seg om hvorfor det er blitt slik? Ordfører fra Sp med en stor og sikkert idealistisk kommunestyregruppe har trodd på denne «omstillingen» for pleie og omsorg  som kommunedirektør og hans stab har skissert som «bærekraftig» med tanke på at det blir flere eldre i årene som kommer. I iveren etter å spare penger har de kvittet seg med for mange ansatte innen sektoren t.d. ved tidlig pensjonering, ansatte som selv har valgt å gå fordi de ikke kan innestå for kvaliteten på det arbeidet de skal utføre. Fastlegene i Midtre Gauldal har etter hvert kommet på banen og sagt sitt om denne strategiplanen, men hva hjelper det med faglig tyngde mot «papirflyttere»? Jeg tror at årsaken til at vi nå må kjøpe dyre plasser i andre kommuner muligens kan være at vi har igjen for få ansatte innen helsesektoren til å håndtere alle våre brukere selv?

Det er på tide at representantene i kommunestyret  begynner å tenke over hva de er med på.