Skrevet av: Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og brukerrepresentant for NAV Trondheim

Arbeiderpartiet vedtok i 2010 å nedstemme et forslag i Stortinget om en mer fleksibel pleiepengeordning for alvorlig syke barn som i perioder går på skole og i barnehage.

Dette ble gjort for å spare penger da trygdeutbetalingene i Norge var skyhøye.

Stortingsrepresentanter har siden mottatt utallige henvendelser fra fortvilte foreldre i samme situasjon, men ingenting har blitt gjort.

Forverret

Det er avdekket gjennom flere oppslag i media at foreldre som pleier svært alvorlig syke barn ikke får innvilget pleiepenger fra Nav. Andre har opplevd å miste pleiepengene, selv om ikke tilstanden til barnet har blitt bedre, men snarere tvert imot blitt forverret.

Pleiepengeutbetalinger for alvorlig syke barn utgjør kun 1-2 prosent av sykepengene totalt. Hvorfor skal man da spare penger på, og gjøre en allerede vanskelig livssituasjon tusen ganger verre, hos de som virkelig trenger det?

Regjeringen innfører en ny pleiepengeordning 1. oktober.

Det ryddes opp i et rigid og komplisert regelverk, og resultatet er at mange flere foreldre kan få pleiepenger når barna blir syke. Men regjeringen innfører også et tak på ordningen: Etter 260 dager vil kompensasjonen bli redusert fra 100 prosent og ned til 66 prosent. Det opprører foreldre som har svært syke barn.

50-talls familier

Pensjonistpartiet ønsker at man sikrer familiene som trenger det, støtte så lenge de har behov for å være der for barna sine. Det er snakk om et femtitalls familier.

Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp. Vi har et prinsipp om at barn ikke betaler egenandel, og at utgifter ved barns sykdom dekkes fullt ut.

Ingen barn kan forsørge seg selv, og foreldre som står i tunge og krevende omsorgssituasjoner, har liten eller ingen mulighet til å øke sin inntekt.

Derfor ønsker Pensjonistpartiet ingen reduksjon til 66 prosent av inntekten etter det første året.

Det som er faktum er at alvorlig syke barn som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg, trenger foreldrene sine.