Av Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører

Det er interessant å lese om hvordan enkelte påberoper seg å kjenne til arbeidsmengden og ansvaret en utvalgsleder, formannskapsmedlem, varaordfører eller ordfører har. Til og med menes det at dette må anses som dugnadsarbeid på frivillig basis.

Ja, det er frivillig å stille seg til valg på en partiliste. Og vi skal være glade for at vi kan bemanne opp kommunestyrer, råd og utvalg i Kommune-Norge med et tverrsnitt av befolkningen. Norge styres av folket – og vi er et av de mest demokratiske land i verden. Det skal vi være stolte av.

I alle år i Melhus er det det sittende kommunestyret som legger føringene for neste periode. De ordningene og frikjøpene vi har i dag, ble innført i 2003 med unntak av varaordførers stillingsandel som er justert to ganger.

Til høsten får vi en sak som skal se på dette på nytt, for å legge føringene for neste kommunestyreperiode. Noe vil helt klart endres. Her vil antallet medlemmer i råd og utvalg diskuteres, antall komiteer, prosentvis frikjøp, samt kommunestyrets størrelse. Melhus ligger høyt når det gjelder antall medlemmer i formannskap og kommunestyre, og flere kommuner rundt oss går inn for en reduksjon til neste periode.

Både Nervik og Sørtømme har tatt til orde for at det nå er foretatt en lønnsjustering sentralt som påvirker de lokale forholdene. Dette stemmer ikke.

Stortingets lønnskommisjon foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Stortinget bestemte 28. april 2020 at det skulle nedsettes et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer samt evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. Inntil saken legges frem for Stortinget, fryses godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen. Det ble følgelig ikke gjort noen justering av godtgjørelsen med virkning av 1. mai 2020.

10. februar 2022 vedtok Stortinget følgende:

«Regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentanter skal skje snarest mulig etter lønnsoppgjøret i 2022 etter ny innstilling fra godtgjøringsutvalget, der de ser bort fra lønnsutviklingen i 2020.»