Av Gustav Arne Nyborg, Melhus

Før stortingsvalget sist høst ble det brølt fra flere hold for å påvirke partiene før valget. Men fra pleietrengende på sykehjemmene og fra pleietrengende hjemmeboende hørte man ikke noe brøl. Der har de ikke krefter til å brøle mot myndighetene. Der har de pleietrengende nok med å få hverdagen til å henge i hop fra dag til dag. Dette er personer som har behov for en verdig og anstendig pleie og omsorg nå, og ikke kan vente til ordfører Jorid Jagtøyen sin generasjon blir pleietrengende.

Strakstiltak må til. Hva kan og må gjøres straks for dagens pleietrengende i Melhus, som for flere sitt vedkommende blant annet betyr et dagligliv i dobbeltrom på sykehjemmene? Det synes for tiden å være et lokalpolitisk ikke-tema.

Skal man kunne gi en verdig og anstendig eldreomsorg i Melhus både nå og i framtida, må fokus flyttes til behovene de som arbeider i sykehjemmene og i hjemmehjelptjenesten har. De har arbeidsplasser der bemanningen de siste årene er skåret ned til beinet på grunn av kutt i kommunebudsjettene for helse- og omsorgssektoren. Skjæres det mer i budsjettene, skjærer man ikke lenger inn til beinet, men gjennom beinet. Ansvaret for dette og ansvaret for å rette opp i dette ligger hos de politiske partiene i Melhus.

Sterkt utilfredsstillende i svenske sykehjem. SVT kunne på sine nettsider i slutten av februar vise til en rapport fra det svenske fagforbundet Kommunal. I rapporten vises det til en spørreundersøkelse som hvor det kom fram at 70 % av de som jobber på svenske sykehjem ikke vet om de orker å jobbe fram til pensjonsalderen med de arbeidsvilkårene de opplever i dag. Medlemsundersøkelsen viser videre at over 40 % av de som arbeider i sykehjemmene er fysisk trøtte i kroppen etter en arbeidsdag. 37 % opplever daglig psykisk trøtthet.

Kronisk underbemannet. Fagforbundet Kommunal sier undersøkelsen viser at det er kronisk underbemanning på sykehjemmene som gjør at de ansatte der ikke får tatt seg inn igjen etter endt arbeidsdag. Og som gjør at de føler at de ikke strekker til i å greie å gi de pleietrengende den oppfølgingen de trenger, selv de samvittighetsfullt gjør alt de kan for å kunne oppnå det.

Sykehjem med 20 prosent sykefravær. Det er ikke sannsynlig at det er noen forskjell på tilstandene i Norge sammenlignet med Sverige. Jeg kjenner til sykehjem andre steder der man har hatt 20 % sykefravær i løpet av et år. Man skal ikke vente at sykepleiere og andre typer personell vil synes det er attraktivt å søke seg til en kommune med et sykehjem der man er kronisk underbemannet, slik at de som jobber der sliter seg ut med 20 % sykefravær som en konsekvens. Jeg tror heller ikke kommunen vil være søkningsaktuell dersom sykefraværet er «bare» 10 %. Når det blir slike sykefraværstilstander, er det grunnet i politisk vedtatt underbemanning, som er det stikk motsatte av å ta arbeidsgiveransvar.

Hva med Melhus? Hvordan står det så til i Melhus? Etter det jeg kan finne har sykefravær sett i forhold til bemanningen på sykehjemmene ikke vært noe politisk tema i Melhus. Burde det bli et temamøte i kommunestyret i Melhus om hvordan Melhus kommune skal sikre en tilfredsstillende eldreomsorg mens man venter på den store omleggingen, som ikke vil bli gjennomført før det er gått nærmere et tiår?

Tilstanden i Melhus synes ikke være noe tema media i Melhus interesserer seg nevneverdig for. Jeg tror medias engasjement er nødvendig for å få på banen lokalpolitikere som ellers helst skygger unna dette temaet. Jeg tror heller ikke det ville skadet om eldrerådet i Melhus viste litt mer engasjement rundt dette.